เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.จัดทำรายงานและวิเคราะห์ เกี่ยกับต้นทุนการผลิต นำเสนอผู้บริหาร 3.จัดทำและตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือ

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
2 . เจ้าหน้าที่ต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ดูแล และดำเนินการเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้าจากต่างประเทศทั้งหมด ตลอดจนเคลียร์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำเข้า(Import) ของวัตถุดิบ/สินค้าอย่างครบถ้วนและทันเวลาตามที่กำหน...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
21 ก.พ. 61
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานด้านการลาด แผนการตลาด 2.จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 4.ประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทฯและบริษัทคู่แข่ง 5.ร่วม...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
21 ก.พ. 61
4 . Saleหน่วยรถรับสมัครด่วน !
-นำเสนอและขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่รับผิดชอบ -ดูแลประสานงานลูกค้าของบริษัท -หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ -ขยายตลาดเพิ่มช่องทางใหม่ -...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการสรรหาว่าจ้างพนักงานตามกระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงานตามที่บริษัทฯกำหนด 2.ดำเนินการจ่ายค่าจ้าง และสวัสดิการให้แก่พนักงานตามงวดการจ่ายค่าจ้างที่บริษัทฯ กำหนด 3.ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 61
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อกรับสมัครด่วน !
-ดูแล ควบคุม ตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่าย -จัดทำและตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าในแต่ละเดือน -ตรวจนับสินค้า และวัตถุดิบตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่่นๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
7 . ผู้จัดการการตลาดรับสมัครด่วน !
1.การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลการตลาดทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง พนักงานขาย สภาวะการตลาด 2.การพัฒนาสินค้า ทั้งสินค้าปัจจุบัน และสินค้าใหม่ โดยวิเคราะห์ SWOT ข้อมูลจากคู่แข่ง...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 61
8 . พนักงานขายเครดิตรับสมัครด่วน !
-นำเสนอและขายสินค้า เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่รับผิดชอบ -หาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ -ขยายตลาด เพิ่มช่องทางหใม่ -จัดทำรายงานสภาวะตลาด,รายงานยอ...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.พ. 61
9 . เจ้าหน้าที่ออกแบบรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ ของบริษัทฯ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย น่าใช้ เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ 2.ปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้า ให้มีความทันสมัยสวยงาม ให้รู้สึกว่าเป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพดีคงเดิม...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
21 ก.พ. 61
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานด้านการตลาด แผนการตลาด 2.จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 4.ร่วมในการร่างแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการตลาดของบริษัทฯ 5.ติดตามความเคลื...

บริษัท ยูนิ - ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ