JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกงานวิจัยและนวัตกรรม
1.ควบคุมและติดตามการตรวจสอบและทดลองวัตถุดิบและงานInnovationให้เสร็จเตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้ 2.รับเอกสารตรวจสอบและทดลองวัตถุดิบFPC-005ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเอกสารก่อนแจกจ่ายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญช...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
2 . พนักงานผลิตงานตัวอย่าง
1. ทำงานตัวอย่างสำหรับอนุมัติ,งานตัวอย่างเพื่อขายและงานตัวอย่างเพื่อชดเชย 2. เตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานตัวอย่าง 3. ตรวจสอบคุณภาพของานตัวอย่างที่ทำขึ้นพร้อมกับทำราย...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรเครื่องกลและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.จัดทำและออกแบบระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 2.ติดตามแผนงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเครื่องมือช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลรักษาแก้ไขระบบ Machine & Automa...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าพัฒนาเครื่องจักรและการทำงานแบบต่อเนื่อง
1.ดูแลและติดตามการทำงานภายในแผนกให้เป็นไปตามแผนการทำงานและเป้าหมายของฝ่ายฯ 2.ควบคุมการออกแบบและพัฒนาระบบ Machine & Automation PLC และอุปกรณ์ช่วยในการผลิต 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในส่วนงาน Machin...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้าแผนกพัฒนากระบวนการผลิต
1.จัดทำ Projects เพื่อ ปรับปรุงบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์หรืออื่นๆที่สนับสนุนกระบวนการผลิตรภายในโรงงาน อย่างน้อย 2.จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรพัฒนากระบวนการผลิต
1.จัดทำแผนงานของแต่ละ Projects ร่วมกับผู้บังคับปัญชา 2.จัดเตรียมงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบและทดลองงาน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนในการทำ Projects ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน(Assistant Manager of Accounting )
- กำหนดแผนงานและติดตามตรวจสอบงานบัญชีรับ จ่าย ทั่วไป บัญชีต้นทุน วางแผนภาษี การปิดงบการเงิน ตลอดจนประสานงานกับ สถาบันการเงิน กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
25 มิ.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า(ประจำสาขาลาดพร้าว-130)
1. บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร (MWI, YWI) 2. ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักร(ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า) ในระบบบริหารคุณภาพ และระบบไฟฟ้าภายในอาคาร...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
9 . Customer service executive.
1. Order Administration      - Manage order processing within cycle time.      - Ensure accuracy and update customer on open order status 2. Outbound Management &...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
10 . พนักงานฝ่ายผลิต(รายได้มากกว่า 500 บาท/วันรวมOT และเบี้ยขยัน)
- ดำเนินการผลิตสินค้าภายในโรงงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

IPD PACKAGING CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้มากกว่า 500 บาท/วันรวมOT และเบี้ยขยัน
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ การเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขต่างๆ กับผู้ขายก่อนทำการสั่งซื้อ เปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด - ควบคุมดูแลการส่งมอบสินค้าจากผู้ขายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในระยะเวลา...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในฝ่ายซ่อมบำรุง ส่วนงานไฟฟ้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนด 2. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและทำการแก้ไขป...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
13 . Production Supervisor (ประจำสาขาลาดพร้าว 130)
- ควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าให้ทันตรงตามกำหนด - วางแผนกำลังคน และเครื่องจักร ให้เหมาะกับการผลิต - พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆตาม...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา
- วางนโยบายและกระบวนการจัดซื้อและจัดหาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเอกสารระบบคุณภาพและนโยบายคุณภาพ - กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดซื้อและจัดหาให้สอดคล้อง กับเป้าหมายของบ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ