เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหารด้านงานบุคคลประจำสำนักงานสุขุมวิท77
1. ดูแลตารางผู้บริหาร ได้แก่ นัดหมาย , ประชุม และส่วนตัว เป็นต้น 2. จัดทำเอกสาร/งานเอกสาร ได้แก่ หนังสือ,จดหมาย,บทความ รวมถึงงานทั่วไป 3. ดูแลงานยุทธศาสตร์และงานที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 4. ติดตา...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
15 ม.ค. 62
2 . พนักงานขาย Freight ประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. เสนอขายงาน Freight และผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้านโลจิสติกส์ 2. ติดต่อประสานเอเย่นต์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. วางแผนการนัดพบและตารางนัดหมายลูกค้า

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
15 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ภาษาญี่ปุ่น)ประจำสำนักงานสุขุมวิท77
1. ประสานงานภายในองค์กรและต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานและเอกสารการประชุม 3. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
15 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและจัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกประจำสำนักงานสุขุมวิท 77
1. จัดทำเอกสารการนำเข้า-ส่งออกและเอกสารประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ให้บริการลูกค้าด้านการนำเข้า-ส่งออก 3. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่า CS +ค่าจัดทำเอกสาร+อื่นๆ
15 ม.ค. 62
5 . พนักงานติดต่องานศุลกากร
1. ยื่นเอกสารลงทะเบียนผู้นำเข้า-ส่งออก 2. ตรวจสอบและยื่นชุดงานขอคืนอากรและชดเชยอากร 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ payroll
1. จัดทำเงินเดือนและรายได้อื่นๆของพนักงาน โดยโปรแกรม B-plus 2. งานประกันสังคม และภ.ง.ด. 1 3. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
15 ม.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด(ลูกค้าสัมพันธ์)ประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์
ออกพบลูกค้าเพื่อเสนอขายการให้บริการงาน Logistic & Supply Chain รวมถึงสอบถามความพึงพอใจและประเมินการให้บริการ

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
15 ม.ค. 62
8 . ทนายความประจำสำนักงานเอ็มดีทาวเวอร์
1. จัดทำเอกสารงานคดี ติดต่อลูกความ ว่าความ 2. ออกพบลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาด้านคดี 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและโครงสร้างองค์กร
15 ม.ค. 62
9 . ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากรประจำสำนักงานใหญ่สุขุมวิท 77
1. ดูแลการแจ้งพิกัดและตรวจสอบพิกัดให้กับฝ่ายบริการลูกค้าขาเข้า 2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกค้า 3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
15 ม.ค. 62
10 . พนักงานตรวจสอบเอกสารนำเข้า-ส่งออก
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออกและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตรวจสอบ
15 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย 2. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการรับ-จ่ายเงิน 3. ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
12 . พนักงานคีย์ข้อมูลใบขนฯขาเข้า-ขาออกรับสมัครด่วน !
1. คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ม.ค. 62
13 . สมุห์บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่สุขุมวิท77รับสมัครด่วน !
1. ปิดงบการเงิน งบภายในและงบราชการ ในธุรกิจโลจิสติกส์ 2. จัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ รวมถึงบัญชีงานบริการ 3. ติดต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. วิเคราะห์งบการเงินนำเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร
15 ม.ค. 62
14 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(CR)ประจำสำนักงานสงขลารับสมัครด่วน !
1. ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อประเมินการให้บริการและการทำงานของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ 2. จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและองค์กร 3. จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานทางการตลาดปร...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
15 ม.ค. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ