JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต(Production Department Manager)
1.ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน และการตอบสนองการทำงานของการผลิตให้เป็นเป้าหมายของบริษัท ด้านความปลอดภัย,คุณภาพสินค้า,ต้นทุนการผลิต,การส่งมอบและบริการ,ประสิทธิภาพและประสิทธิผล,สิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านจิต...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
19 มิ.ย. 62
2 . New Project Engineer (ด่วน)
New Project Engineer ความรับผิดชอบการติดตามประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ จากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง PACKAGE, ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยจับยึด, ปรับป...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
19 มิ.ย. 62
3 . ช่างแม่พิมพ์โลหะ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตาม และทดสอบ, ทดลองการผลิตแต่ละกระบวนการ โดยผลิตชิ้นงานตัวอย่างได้โดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบกระบวนการ TRY/OUT การผลิตชิ้นงานตัวอย่าง ปรับปรุ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
19 มิ.ย. 62
4 . QC Supervisor
ขอบเขตหน้าที่ของงาน ควบคุมดูแลการตรวจ / ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ / ชิ้นส่วน ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสายการผลิต ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ QC / เจ้าหน้าที่ QA
เจ้าหน้าที่QC 1. ตรวจและทดสอบวัตถุดิบ / ชิ้นส่วนที่รับเข้ามา เพื่อใช้ในการผลิต ตามเอกสารวิธีปฏิบัติงานระบุ 2. รายงานผลการตรวจ/ทดสอบและแสดงสถานะของการตรวจ/ทดสอบอย่างชัดเจน 3. รายงานผลการตรวจ/ทดสอ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
3 อัตรา
19 มิ.ย. 62
6 . Production Supervisor
Production Supervisor -ปฏิวางแผนการผลิต ปฏิบัติการควบคุมรวบรวมจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของแผนกผลิตและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็น ไปตามข้อกำหนดตามระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องก...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
3 อัตรา
19 มิ.ย. 62
7 . Production Engineer
- วางแผนและติดตามปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำ ปรับปรุงแก้ไขเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสม - ติดตามและควบคุม วิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
19 มิ.ย. 62
8 . Prod.Engineering Manager / Production Manager/QA.Manager
- ออกแบบขบวนการผลิต - ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในมาตรฐานการปฏิบัติงาน(WS) - ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่่องมือวัดให้พร้อมใช้งาน - ปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ - ปรับปรุง...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
9 . New Project Engineer / Cost Engineer
New Project Engineer ความรับผิดชอบการติดตามประสานงานด้านข้อมูลต่าง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ จากลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง PACKAGE, ปรับปรุงอุปกรณ์ช่วยจับยึด, ปรับป...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
10 . Sale Supervisor / Marketing & Sale Engineer
Sale Supervisor มีความรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า การร้องเรียนของลูกค้า และประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ทบทวนข้อตกลงและสัญญาของลูกค้า เพื่อให้มั่...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
Supervisor 1อัตรา / Engineer 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ