JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือคู่มือ *ด่วนที่สุด*
- จัดทำหนังสือเตรียมสอบสำหรับเด้กประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย - ติดต่อและประสานสรรหา ผู้เขียน จนถึงเสร็จเป็นรูปเล่ม - วิเคราะห์หลักสูตรการเรียน เพื่อจัดทำเป็นหนังสือ - ตรวจสอบ และแก้ไขหนังสือคู่มือให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการแผนก Digital Commerce
Digital marketing,E-Commerce - พัฒนาและดำเนินการ สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจออนไลน์ - คิดค้นกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประสิทธิ บริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี - สร้างสรรค์ และปรับปรุงโปรโมชั่น ให...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
13 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนาการศึกษา รับสมัครด่วน !
- ความเข้าใจในบริบทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา - คิดวิเคราะห์ผลการสอบ , ข้อสอบแข่งขัน - จัดทำผลการวิเคราะห์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนกบัญชี รับสมัครด่วน!!
- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนและบริหารจัดทำการเงิ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
13 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขาย (Education Advisor) รับสมัครด่วน !
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - สร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด ***สวัสดิการของพนักงานขายประ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท
13 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิชาการรับสมัครด่วน !
รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิชาการภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิชาการการงานอาชีพ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิชาการสุขศึกษาและพละศึกษา 1 อัตรา - ดำเนินการ ตรวจสอบต้นฉบับ เรียบเรียงเนื้อหา รูปภาพประกอบ การใช...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
7 . พนักงานขายสื่อและโครงการด้านการศึกษา (Education Consultant)รับสมัครด่วน !
- ขายสื่อการเรียนการสอนให้กับหน่วยงานและสถานศึกษา - ประสานงานโครงการทางการศึกษาทั้งโรงเรียนภาครัฐและเอกชน - บริหารการขายในหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ***สวัสดิการของพนักงานขายประกอบ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
13 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง - ตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี - จัดทำและนำส่งภาษีต่างๆให้ถูกต้อง ทันเวลา - ประสานงานภายในองค์กร - จัดทำรายงานทางการเงิน...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
13 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการภาคการขาย รับสมัครด่วน !
- บริหารเขตการขายในโรงเรียนตามพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ - ดูแล และให้บริการลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย - ดูแลทีมงานขายภาคใต้ทั้งหมด - จัดทำรายงานการขาย สวัสดิการ ประกอบด้วย ค่าคอมมิชชั่...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายขอองค์กร - บริหารงานด้านการตลาดให้สอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสม ตามแผนงานของธุรกิจที่วางไว้ - ประมาณการต้นทุนสินค้า และจัดทำโปรโมชั่นสินค้า - จัดทำ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ