JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ R&D
รู้วิธีการใช้เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของโฟมยาง พัฒนาระบบการทำงานและบริหารบุคคลากรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของฝ่...

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วย CFO
-จัดทำงบการเงิน -ควบคุมการปิดบัญชีให้ถูกต้อง -จัดทำรายละเอียดประกอบงบ -ผู้ช่วย CFO

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
กำหนดนโยบายและแผนงานของฝ่าย กำหนดประเด็นวิจัยการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย กำหนดกลยุทธและจัดทำแผนการตลาด ประเมิน วัดผล และทบทวนแผนกิจกรรมการตลาด

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 เม.ย. 62
4 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับทุกส่วนงาน 2.รวบรวมเอกสารข้อมูล เขียนจัดทำบันทึก รายงานการประชุมและร่างเอกสารต่างๆ 3.จัดการนัดหมายงานลงบันทึกตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 เม.ย. 62
5 . ผช.ผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Production Manager )รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน ควบคุมตรวจสอบในงานผลิต - ควบคุมต้นทุน ตลอดจยของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ