เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ R&D
รู้วิธีการใช้เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของโฟมยาง พัฒนาระบบการทำงานและบริหารบุคคลากรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง และสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของฝ่...

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ม.ค. 62
2 . ผู้ช่วยเลขานุการ
1.ติดต่อประสานงานกับทุกส่วนงาน 2.รวบรวมเอกสารข้อมูล เขียนจัดทำบันทึก รายงานการประชุมและร่างเอกสารต่างๆ 3.จัดการนัดหมายงานลงบันทึกตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ม.ค. 62
3 . Supervisor QC
- ปฏิบัติงาานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนก และสอดคล้องกับแผนงานของฝ่ายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปรับปรุง และพัฒนาระบบการทำงานรวมถึงบริหารบุคลากรในแผนก ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและสามารถป้องกั...

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำสาขาระยอง)รับสมัครด่วน !
- จัดทำต้นทุนมาตรฐาน - จัดทำงบต้นทุนการผลิต - จัดทำงบต้นทุนสินค้าที่ขาย - จัดทำรายละเอียดต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิด - คำนวนต้นทุนงานระหว่างทำ - สินค้าสำเร็จรูป - จัดทำต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบ - ...

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ศึกษา สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เช่น แนวโน้มตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่ง เป็นต้น - วิจัย สำรวจตลาดเพื่อศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ดำเนินการและควบคุมแผนงานกิจกรรมก...

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ