JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชีและจัดหารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารและการลงบันทึกบัญชีรับ-จ่าย ซื้อ-ขาย 2.วางแผนควบคุมและตรวจสอบการปิดบัญชี 3.ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายภาษี 4.ควบคุมและจัดการบัญชี ทรัพย์สิน 5.ปิดงบการเงินเสนอผู้บริหาร 6.ควบคุมต้นทุนงา...

BOSS-D
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเคมี วัสดุสิื้นเปลืองและจัดหาช่างซ่อม 2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีจ่ายเงิน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท +ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62

BOSS-D
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับสินค้าเข้า และเบิกจ่ายสินค้าออกตามใบเบิก 2. ดูแลการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ตรงเวลา 3. จัดเรียงสินค้าและตรวจเช็คสินค้าในคลังสินค้า 4. ปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

BOSS-D
1 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 62

BOSS-D
2 ตำแหน่ง
19 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ