เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกธุรการ
กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ วางแผนงาน กำกับและควบคุมงานธุรการและงานอื่นๆของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของบริษัท - จัดทำแผนงานธุรการและติดตามผล - ควบคุมดูแลระบบอาคารและสถานที่ - ควบคุมดูแลระ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
2 . หัวหน้าหน่วยจัดเรียงสินค้า
- จัดฝึกอบรมคุณสมบัติของสินค้าและทักษะการทำงานให้กับพนักงานประจำร้าน - จัดทำแผนการเดินทางของพนักงานจัดเรียงสินค้าและติดตามผลการปฏิบัติงาน - ประสานงานกับหน่วยงานขายเพื่อจัดพื้นที่สำหรับจัดวางสินค้า ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มี.ค. 61
3 . Online Sales Manager
Responsibilities: • Manage the revenue, profit, sell-through and inventory of the sales territory. • Reach quantitative and qualitative targets while managing to budgets. • Plan and execute new pr...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน negotiable
20 มี.ค. 61
4 . ผู้จัดการเขต
1. ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ 2. ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย 3. บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale 4. แก้ปัญหาให้กับลูกค้าตรวจเยี่ยมลูกค้าใน...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
5 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต จัดทำรายงาน ข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 มี.ค. 61
6 . Online Marketing Supervisor
- ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Digital Marketing ขององค์กร เช่น Facebook , Website เป็นต้น - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆขององค์กรผ่านช่องทาง Online รวมถึงอัพเดตข้อมูลต่างๆให้...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
7 . Export Sale Supervisor (OEM)
1. Customer Service with new and current customers. 2. Communicate with overseas agents. 3. Supervise warehouse operation, project operation such as installment and dismantlement. 4. Make working r...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน Negotiable
20 มี.ค. 61
8 . Web Programmer/Web Developer
- Black up files from website to local directories for instant recovery in case of problem. - Register web site with search engines to increase web site traffic. - Develop or implement proce...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 61
9 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี (Annual Manpower Planning) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ - สรรหา ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือเพื่อการทดสอบบุคคลากรตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 มี.ค. 61
10 . Product Marketing Officer / Supervisor
- สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 มี.ค. 61
11 . Control Engineering วิศวกรควบคุม
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 มี.ค. 61
12 . Trade Maketing Officer
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย / กำไร/ คู่แข่ง - ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 มี.ค. 61
13 . Product Marketing Manager
1. Marketing Research (Market , Customer, Product , Pricing, Advertising and sales) 2. Develop and monitor product or new products And product strategy, concept and differentiation 3. Brand and prod...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 มี.ค. 61
14 . พนักงานสาธิตสินค้า
- สาธิตสินค้าผ่านการทำอาหารให้ลูกค้า เพื่อแนะนำการใช้ภาชนะ Seagull Brand - บริษัทฯ พร้อมสอนวิธิการทำอาหารต่าง ๆ ให้ก่อนทำงานจริง

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 มี.ค. 61
15 . CRM Supervisor
1. Develop CRM activities plan for both B2C & B2B with aim to build loyalty & drive consumption, taking into account International strategy & guidelines. 2. Identify customers most at risk of attriti...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน Negotiable
20 มี.ค. 61
16 . ผู้แทนขายลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Executive)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ช่องทาง Modern Trade) 2. วางแผนช่องทางการขาย ทั้งงบประมาณและการจัดหาพื้นที่ เพื่อนำสินค้าเข้าจำหน่าย 3. นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหนายในท้องตลาดได้ 4. ต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
17 . ผู้แทนขาย กลุ่มอุตสาหกรรม ร้านอาหาร โรงแรม (เขตกรุงเทพ-ปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
1. สร้างยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. เข้าเยี่ยมลูกค้าปัจจุบันและออกพื้นที่หาลูกค้าใหม่ 3. ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า 5. ประสาน...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 มี.ค. 61
18 . ผู้แทนขาย : กรุงเทพ, ภูเก็ต, พัทยา, หาดใหญ่, ขอนแก่น, เชียงใหม่ และภาคกลางรับสมัครด่วน !
1. ขายผลิตภัณฑ์ พร้อมให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า 3. ประสานงานและติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. จัดทำรายงานการเยี่ยมลูกค้าในพื้นที่...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
20 มี.ค. 61
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ