JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างกลึง
1.ปฏิบัติงานกลึงชิ้นส่วนเครื่องจักร งานซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน 2.ปฏิบัติงานโีครงการ หรืองานสร้าง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มิ.ย. 62
2 . Production Manager
บริหาร วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุนปริมาณและการส่งมอบ ดังนี้ 1.ควบคุมและวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการผลิต และตรวจสอบกระ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . Sales Support
- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขาย เช่น ใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย,ใบส่งสินค้า - จัดเตรียมสินค้าตัวอย่างให้เซลล์ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและกับแผนกที่เกี่ยวข้องในด้านงานเอกสารต่างๆ ทั้งภายในและนอ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตาาประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . Industrial Engineer
- เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตและนำข้อมูลมาวิเคราะห์พร้อมทั้งนำเสนอผลการวิเคราะห์ - เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - คำนวณหาเวลาการทำงาน,วิเคราะห์ปัญหา ใน Line การผล...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตาาประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . IT Manager
1. จัดการดูแลควบคุมตามนโยบายสารสนเทศทั้งหมด 2. จัดทำงบประมาณบริหารงานระยะสั้นและระยะยาวของฝ่าย IT 3. ดูแลทางด้าน Infrastructure ของฝ่าย IT 4. ดูแลควบคุมความปลอดภัยทางด้านข้อมูลสารสนเทศ 5. ดูแลระบบ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำบุรีรัมย์)
1.สรรหา-ฝึกอบรมพนักงาน 2.จัดทำงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ 3.งานค่าจ้าง 4.งานด้านสวัสดิการ 5.และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ R&D
1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนก 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
8 . Marketing & Export Sale Manager
1.กำหนดนโยบายแผนทางด้านการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 2.กำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาด / กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ 3.ควบคุม ประเมิน และติดตามผลงานด้านการตลาดของบริษัทฯ 4.กำหนดกลยุทธ์ทางด้าน...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ออกแบบรับสมัครด่วน !
1.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Brochure Advertising Logo 2.ถ่ายภาพ Productด้วยกล้อง DSLR,VDO

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
10 . โปรแกรมเมอร์
1.วิเคราะห์ออกแบบเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2.สามารถเขียนโปรแกรมหรือเชื่อมต่อโปรแกรมกับฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถเรียกอ่านได้ 3.สามารถเขียนโปรแกรม VB,CT,SQL ได้ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ