เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Sale โครงการ ( กรุงเทพ)
- รับผิดชอบงานขายโครงการ - ดูแลลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ - อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ม.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1. ดำเนินการด้านกิจกรรมทางการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 2. วางแผนและดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาด 3. ควบคุมและดูแล เรื่อง งบประมาณการตลาดต่าง ๆ 4. ดูภาพรวมของสื่อต่าง ๆ ที่สื่อสารออกไป ให้เป็นไปในทิศทาง...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายขายต่างประเทศ ( Admin Export )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลและประสานงานการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศ 2. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 3. ประสานงานกับโรงงาน เรื่องการผลิตและโหลดสินค้า 4. ประสานงานกับ Shipping และสายเรือในการส่งสินค้าให้ลูกค้า 5....

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ