JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ประจำจังหวัดเชียงใหม่
1. ปฎิบัติงานให้ทันเวลา สม่ำเสมอ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 2. มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงานไปสู่จุดหมายพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่กำหนด 3. มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สนใจ กระตือรือร้นและให...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 2
1.ดูแลควบคุมลูกหนี้ต่างจังหวัด 2.ทำรายงานประจำเดือน ติดต่อประสานงานฝ่ายขาย 3.บันทึกรายการรับชำระเงิน - ตัดลูกหนี้ในระบบ 4.ติต่อประสานงานธนาคารในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกบุคคล ประจำเชียงใหม่
1.ดูแลงานด้านการสรรหา 2.งานด้านประกันสังคม ภาษี ภงด 3.งานด้านเงินเดือน 4.งานด้านการฝึกอบรม 5.งานด้านแรงงานต่างด้าว

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
23 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนก Spray Dry (Production Supervisor)
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์การผลิต Spray Dry กาแฟ , ครีมเทียม 2.ควบคุม % Yield / Capacity ของเสีย และต้นทุนการบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3.แก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
23 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดราย
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 แผนกสเปร์ดราย 1.บริหารงานและจัดการงานผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบในแผนกสเปรย์ดราย (Spray Day ) ครีมเทียม ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
6 . หัวหน้าส่วนฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1. กำหนด/นำเสนอ นโยบาย และแผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ 2. ศึกษา และวิเคราะห์สินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดีและข้อเสีย และจุดเด่นต่างๆ นำมาเป็...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
23 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์/Spars Partรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบจัดซื้อสินค้าด้านบรรจุภัณฑ์ Packaging Materials เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่าย/ส่วนต่างๆในองค์กร และจัดซื้อทางด้าน Spare Parts 2.สรรหาคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ รวมถึงประเมินคุณภาพของผู้ส่งมอบ 3...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.คีย์เอกสารใบกำกับภาษีขาย/ รับวางบิล 2.คัดแยกเอกสารต่างๆจากผู้บริหารสู่หน่วยงานต่างๆ 3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของบริษัท เช่น กิจกรรม 5 ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
วิศวกรไฟฟ้าและพลังงาน 1.ดูแลงานซ่อมของแผนกไฟฟ้า จัดทำข้อมูลสถิติการเสียของเครื่องจักร 2.ดุแลระบบไฟฟ้ากำลัง ดูแลการทำ PM หม้อแปลงไฟฟ้า PM ตู้ MDB 3. จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ระดับ 2 RDรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1. พัฒนาสูตรสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และทำการทดลองร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพในสายการผลิต รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่จนกระทั่งเข้าสู่กระบ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ