JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาลำปาง
- รับผิดชอบในการดูแลระบบบัญชี และระบบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ - รับผิดชอบในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระจากการรับประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาลำปาง
- พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย - ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาสุพรรณบุรี
- พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย - ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาสมุทรสาคร
- พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย - ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาอรัญประเทศ
- พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย - ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาระยองรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการดูแลระบบบัญชี และระบบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ - รับผิดชอบในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระจากการรับประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาพัทยารับสมัครด่วน !
-พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย -ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
17 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่เรียกร้องรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการดำเนินงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยานยนต์จากกลุ่มงานที่มีประกันภัยและไม่มีประกันภัย และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
17 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในงานจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์ ตลอดจนประสานงานด้านการจัดส่งและติดตามผลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
17 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน สาขาสระบุรีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการดูแลงานบัญชี และการเงินของสาขาให้ถูกต้องตามระเบียบของบริษัท - รับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ