เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่รักษาเงิน (Cashier)
รับผิดชอบในการดำเนินการด้านการรับเงิน จ่ายเงิน การรับเช็คและระบบเอกสารให้มีความถูกต้อง บันทึกรายการทางการเงินประจำวันให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดไว้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ิสินไหมทดแทน (Non-Motor Claims)
- สำรวจและประเมินค่าเสียหายเบื้องต้น เพื่อประกอบการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า - ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเสนอการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า - เจรจา ชี้แ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (สำนักงานใหญ่)
- พิจารณารับประกันภัย วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงภัย และำคำนวณเบี้ยประกันภัย เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า - พิจารณาการต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้า - ประสานงานและให้บริการแก่ลูกค้าแ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 61
4 . IT System Engineer
• Implement and manage Windows 2003/2008 and later server version, system with Domain Controllers, Additional Domain Controller, E-mail Server, File Servers, Print Servers, check and resolve problem o...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 61
5 . Software Engineer
1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ 2.ติดตาม และปรับปรุงระบบงาน ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับลักษณะงาน สภาพทางธุรกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปล...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 61
6 . Human Resources Officer (Trainer)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการอบรมและพัฒนาพนักงาน - การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ - วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 พ.ย. 61
7 . เลขานุการ
รับผิดชอบในการจัดการ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่ประสงค์ในการติดต่อในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการด้านการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า ของผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางบริษัท - ประสานงานและให้บริการลูกค้า/คู่ค้า เกี่ยวกับการทำ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
16 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาพัทยารับสมัครด่วน !
-พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย -ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขากาญจนาภิเษก (บางแค กทม.)รับสมัครด่วน !
- พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย - คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย เสนอข้อความคุ้มครอง ออกกรมธรรม์รายใหม่ และต่ออายุกรมธรรม์ - ดำเนินกิจกรรมการตลาด ขยายงานบริการลูกค้าในเขตพ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสาขานครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการรับเงิน การรับเช็ค และระบบงานเอกสารให้มีความถูกต้อง บันทึกรายการการรับเงินประจำวันให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายและการจัดทำเ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 พ.ย. 61
12 . เจ้าหน้าที่เรียกร้องรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการดำเนินงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนยานยนต์จากกลุ่มงานที่มีประกันภัยและไม่มีประกันภัย และดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 61
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-อะไหล่รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในงานจัดซื้ออะไหล่ และอุปกรณ์ในการซ่อมรถยนต์ ตลอดจนประสานงานด้านการจัดส่งและติดตามผลภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อสนับสนุนการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16 พ.ย. 61
14 . Risk Engineerรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานในฐานะวิศวกรสำรวจภัย เพื่อทำการสำรวจภัยและประเมินความเสี่ยงภัยสถานที่เอาประกันภัย เพื่อจัดทำรายงานประกอบการพิจารณารับประกันภัยและข้อเสนอแนะให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
16 พ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ รับสมัครด่วน !
- สำรวจความเสียหายรถยนต์ของลูกค้าและคู่กรณี ทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน - ให้คำปรึกษาและแนะนำขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ณ สถานที่เกิดเหตุ และดำเนินการติดตาม...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 พ.ย. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ