JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเขียนแบบ
1.เขียนแบบโดยใช้ Program Computer 2D,3D 2.เขียนแบบสำหรับงานด้านเครื่องกลและสถาปัตย์ในมุมมอง 3D เพื่อนำเสนอ และ จัดทำ Shop Drawing ,as build drawing 3.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
3 . ช่างเทคนิค
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมและติดตามการทำงานของผู้รับเหมา 3.ปรับแก้วงจรควบคุมไฟฟ้าต่างๆ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
4 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลรับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าภายในบริษัท

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
5 . Maintenance Machine Supervisor
1.To co-ordinate and direct projects, making detailed plans to accomplish goals and directing the integration of technical activities. 2.To plan and direct the installation, testing, operation, maint...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า(รับเพศหญิง วุฒิ ปวช.- ปวส. เท่านั้น)
- ดูแลการจัดเตรียมวัตถุเคมีเพื่อส่งให้ฝ่ายผลิต

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 มิ.ย. 62
7 . Electrical Engineer
-วางแผนและควบคุมจัดหาเครื่องจักร Utility CSV -ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักรของ Utility และระบบควบคุม -ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ -ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของ Ut...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
8 . Project Engineer
1.วางแผนและควบคุมเครื่องจักรในการผลิต 2.ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักร 3.ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ 4.ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักรและนำเสนอแนวทางการปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต ( Foreman )
1.วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 4.บริหารจัดการและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา 5.รักษาและพัฒนาปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมเครื่องจักร Break down ตามใบแจ้งซ่อม 2.การปิดแจ้งซ่อม 3.ทำ PM เครื่องจักรตามรอบการบำรุงรักษา 4.ควบคุม PTS ที่เกิดจากเครื่องจักร

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
บางปู แฟคทอรี่แลนด์ สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
11 . QA Inspector
-ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ GMP และ ฮาลาล -ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบคุณภาพในเขตการผลิต (ไม่ได้ทำงานในห้องปฏิบัติการ) -ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต Self Inspection/Internal Audit ทำงาน วันจันทร...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
12 . Senior Productivity Improvement Engineer
1.รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร 2.วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 3.สนับสนุนแผนการดำเนินกิจกรรม Total Productivity Maintenance (TPM) 4.ผลักดันก...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
13 . Maintenance Engineer
1.ซ่อมเครื่องจักร Break down ตามใบแจ้งซ่อม 2.ปิดใบแจ้งซ่อม 3.PM เครื่องจักรตามรอบเวลาบำรุงรักษา 4.ควบคุม PTS ที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร 5.Update WI และ Procedure ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี
1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต 2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายงานความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบวัตถุเคมี source ใหม่ 4. ตรวจวิเคราะห์ ยา stability 5. คว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์
1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรตำหรับและศึกษาความคงตัว 2.ปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ตามตำรายาฉบับปัจจุบัน ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้น/ต่อทะเบีย...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ