JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมจักร
-ซ่อมจักรอุตสาหกรรมได้ -มีความรู้เรื่องอะไหล่จักรอุตสาหกรรม

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
2 . ล่ามภาษาพม่า
-เป็นล่ามประสานงานระหว่างพนักงานพม่ากับพนักงานคนไทย -พิมพ์เอกสารที่ได้รับมอบหมาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าทีจัดซื้อ
-ประสานกับผู้ผลิต หรือ Supplier ในการสั่งซื้อ -จัดทำตารางการสั่งซื้อ วัตถุดิบเพื่อควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังและมีวัตถุดิบใช้ตามแผนการผลิตสินค้า

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิตต่างประเทศ (ภาษาจีน)
1.ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายผลิตในการติดตามข้อมูลรายงานการผลิต 2.ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิตในการติดตามข้อมูลรายงานการผลิต 3.จัดทำสรุปข้อมูลการผลิตและรายงานยอดการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดเอกสารเก...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้างานแผนกเย็บ
-ควบคุมงานเย็บผ้าให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐาน

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
- จัดเตรียมสวัสดิการพนักงาน เช่น หอพัก รถรับส่ง ชุดฟอร์ม เงินยืมสวัสดิการไม่มีดอกเบี้ย - ดูแลหอพักบริษัท จดมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ ตู้ลีอคเกอร์ - จัดทำหนังสือเตือนพนักงาน - ให้คำแนะนำพนักงาน เรื่องกฏร...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์
- รับสินค้าจากซัพพลายเออร์ให้ตรงกับ PO ที่เปิดไว้ - จัดเรียงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และนับสต๊อกเดือนละ 1 ครั้ง - เช็คจำนวนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆแล้วดำเนินการสั่งซื้อ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรและฝึกอบรมพัฒนารับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กรในการจัดทำแผนกำลังคนและแผนผังโครงสร้างองค์กร - จัดทำแผนการสรรหาบุคลากร - รับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน - จัดทำแผนฝึกอ...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
9 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานติดต่อและประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานในการจัดทำตัวอย่างสินค้า - รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า - จัดทำ BOM (Bill of Material) - ประสานงานในการวางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้า - ติดตามการผล...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
10 . เลขานุการ รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร - ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานต่าง...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ