JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เสมียนรับสมัครด่วน !
1. เบิกวัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิตนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด นโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบบริหารคุณภาพต่างๆ ของบริษั...

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีและแนบใบเสร็จรับเงิน - ตรวจสอบใบสั่งซื้อลูกค้าต่างประเทศและบันทึกข้อมูลลงรายการชำระเงินของลูกค้าต่างประเทศ,ส่งข้อมูลใบกำกับภาษี โลตัส,บิ๊กซี ทางอินเตอร์เน็ต - บันทึกการยกเลิกใบ...

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
-ดูแลและตรวจสอบคุณภาพในไลน์ผลิต -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมดูแลระบบไฟฟ้าในไลน์ผลิต - ติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สำนักงาน
1.ดูแลงานด้านเอกสาร 2.ปฎิบัติตามคำสังหัวหน้าหน่วยงาน 3.ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างยานยนต์รับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติการ บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ตรวจเช็คและบำรุงเครื่องจักรตามแผนกซ่อมบำรุงฯ - ปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักและอุปกรณ์ในขบวนการผลิต - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งประกอบตู้ Control...

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
7 . Programmerรับสมัครด่วน !
1.เขียนคำสั่งงาน 2.บำรุงรักษาระบบงาน 3.รักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในการทำงานในตามวิธีการที่กำหนด 4.ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเ...

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
8 . Supervisor ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติการควบคุมงานในหน่วยงานที่สังกัด และปฎิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบบริหารคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ที่กำหนดอย่างเคร่ดครัด 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลผลิตตามท...

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
สมุดรายวันจ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ของใบสำคัญจ่าย รายละเอียดชื่อบัญชี รหัสส่วนงาน และตัดใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองภาษ๊ หัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายละเอียดแยกคชจ. ตามหน่วยงาน ค่าซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช...

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ