JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- วิเคราะห์ คำนวน และกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า - ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม - รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบภ...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ QC incoming
- ตรวจสอบวัสดุประกอบใหม่ และวัสดุประกอบจากผู้ส่งมอบรายใหม่ - ตรวจสอบชิ้นงานจากผู้ส่งมอบ - จัดทำรยงานการสุ่มตรวจสอบ / บันทึกรายงานค่ามาตรฐานต่าง ๆ และการควบคุม /จัดทำใบแจ้งสถานะกรณีพบปัญหา - เข้าร่ว...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกผู้ส่งมอบใหม่ การพัฒนาผู้ส่งมอบ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ/วัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯที่ใช้ในบริษัท และการวางแผนการส่งมอบสินค้า เพื่อสนับสนุนการทำงานข...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1. ตรวจสอบเสนอแนะให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขาย
- รับผิดชอบดำเนินการการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - วันปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วั...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ