JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
26 มิ.ย. 62
2 . Leader (สาขาสมุทรสาคร)
1. วางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงานให้กับบุคคลากรในทีมงานเป่า เทเม็ด เทคนิคเป่า ให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด 2. ควบคุมคุณภาพสินค้าในการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. สอนงาน สอดส่องดูแลให้ปฏิบ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สาขาบางบอน)
1. สร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน 2. ควบคุมดูแลสวัสดิการด้านอาหาร และโภชนาการให้ดีได้มาตรฐาน 3. สนับสนุนกิจกรรมสันทนา/กีฬา/อาคารสถานที่ 4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสัมพันธ์กับชุมชน 5....

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
4 . Sourcing Engineer (สาขาปิ่นทองโครงการ 2)
-ขอราคาและคัดเลือกผู้ผลิตสำหรับผลิตชิ้น/เครื่องมือ/เครื่องจักรของแต่ละModelตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนด -ทำการออกเอกสารใบสั่งซื้อและติดต่อความคืบหน้าของผู้ผลิตในช่วงพัฒนาผลิตใหม่ -สำรวจแหล่งผลิตใหม่เพิ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . วิศวกร QA/QE (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 2. Newmadel

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
6 . วิศวกร กระบวนการผลิต (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสียในกระบวนการผลิต 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
7 . Planning Engineer (นิคมปิ่นทอง 2)รับสมัครด่วน !
1.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแต่ละลูกค้า 2.ยืนยันคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละลูกค้า 3.รับประมาณการคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละลูกค้า 4.ประสานงานกับลูกค้าทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องขอและทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 62
8 . Customer Service (สาขานิคมปิ่นทอง 2)
- รับคำสั่งซื้อและยืนยันคำสั่งซื้อของแต่ละลูกค้าและตรวจสอบคำสั่งซื้อให้ถูกต้องและครบถ้วน - รับประมาณการคำสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อนำมาคำนวนวัตถุดิบสำหรับการสังซื้อ - ประสานงานกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับค...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . จป.วิชาชีพ / จป. เทคนิค สาขาบางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
10 . IT Programmer ( ประจำนิคมฯปิ่นทอง ชลบุรี )
-Development and Customize Program Syteline8.0.2/ Other Program (Form and Report) และโปรแกรมมีความถูกต้องสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลต่อได้ -ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาในส่วนของการใช้งาน Program ERP Syte...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ