เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง
1.ล้างฟิลเตอร์แอร์ทั้งโรงงานและทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองฝุ่น 2.ช่วยงานช่างในส่วน Utilities 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
12 พ.ย. 61
2 . ผู้จัดการแผนกรับประกันคุณภาพ
1.รับผิดชอบงานด้านควบคุมคุณภาพ 2.ตอบข้อร้องเรียนลูกค้าและเข้าพบลูกค้ากรณีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
12 พ.ย. 61
3 . Quality Engineer
- ดูแลและปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณภาพของสินค้า - สนับสนุนการผลิตและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพ และช่วยหาแนวทางในการลดของเสีย รับและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 พ.ย. 61
4 . ช่างซ่อมบำรุง (บ.โฮลี่ พลาส จำกัด)
1.ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2.ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3.ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบชหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 พ.ย. 61
5 . Training Head
1.ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม พร้อมทั้งติดตามผลการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.จัดทำวารสารของบริษัทฯ 4....

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
12 พ.ย. 61
6 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 พ.ย. 61
7 . ช่างซ่อมบำรุง (แม่สอด)
1. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีStock (บ.โฮลี่ พลาส จำกัด)
1.รายงานการนับสินค้าคงคลัง 2.ตรวจสอบเอกสารข้อมูลบันทึกรับเข้า-ออกStock 3.ตรวจนับStockxประจำเดือน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 พ.ย. 61
9 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า) (บ.โฮลี่ พลาส)
1.ดูแลระบบเครื่องจักร 2.งานซ่อมบำรุง 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 พ.ย. 61
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ