เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ODM Extract Business Supervisor (โรงงานประจวบฯ)
พัฒนา ขบวนการแปรรูปวัตถุดิบ หรือขบวนการสกัดสารสำคัญในวัตถุดิบทีมาจากพืช ผัก ผลไม้

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 61
2 . Technician Maintenance (ประจำโรงงานเพชรบูรณ์)
ควบคุมเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบการผลิต

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
18 ม.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานเชียงใหม่
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการผลิต - ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลการผลิต การเบิกวัตถุดิบ ในรายงานการผลิตประจำวัน - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเครื่อ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท
18 ม.ค. 61
4 . Maintenance Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 61
5 . หัวหน้าผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบยูทีลิตี้ (ประจำโรงงานเพชรบูรณ์)
- ควบคุม ปฏิบัติงาน กำกับดูแลพนักงานในงานซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบลมอัด ระบบทำความเย็น - บำรุงรักษา และซ่อมแ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
17 ม.ค. 61
6 . Production Planning Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา
1.จัดทำ Master Production Schedule 2.ควบคุม Cost ในการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยการ จัดลำดับ/เลือก Production Line และการกำหนดวันผลิต 3.จัดทำแผน RMและสั่งซื้อ Material Class A 4.ควบคุมระดับ In...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
16 ม.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
-ผสมเครื่องดื่ม ,ควบคุมการบรรจุ และเตรียมเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ในการผลิตตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน -ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -รับผิดชอบ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 61
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา
1. จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท 2. วิเคราะห์และตรวจสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน 3. ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งการประสา...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ม.ค. 61
9 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิคระบบความเย็น ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
1.ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 2.ศึกษา และพัฒนา วางแผนปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ม.ค. 61
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ