JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(DC)
ควบคุมเอกสารต่างๆภายในให้เป็นไปตามข้อกำหนดISO/IEC17025

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ขึ้นกับประสบการณ์
11 ก.ค. 62
2 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายจัดทำรายงาน)
ฝ่ายจัดทำรายงาน -รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม -รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม -ประสานงานแจ้งผลการตรวจวัดกั...

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ฝ่ายจัดทำรายงาน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรอกข้อมูล/พิมพ์เอกสาร/จัดทำรูปเล่มรายงาน/ประสานงานทั่วไป

บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ขึ้นกับประสบการณ์
11 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ