เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Service(เจ้าหน้าที่ประสานงาน) ขอนแก่น
1.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องของแต่ละโหลดก่อนการส่งสินค้า 2.ติดต่อสาขาเพื่อแจ้งเวลาการเดินทางถึงของรถบรรทุก 3.ติดต่อกับพนักงานขับรถเพื่อควบคุมให้การเดินทางถึงสาขาภายในเวลาที่กำหนด

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
2 . General Administration Officer (Temp)รับสมัครด่วน !
• รวบรวมและสแกนเอกสาร • สแตมป์รับรองเอกสารและจัดเรียง • จัดเก็บเอกสารและแก้ไขข้อมูลในไฟล์งาน • ติดอากรสแตมป์ลงในใบสัญญา • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองและช่วยเหลืองานในแผนก • ทำงานตามที่หัวหน...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 500 บาท/ วัน
21 พ.ย. 61
3 . Continuous Improvement Analyst
1.เก็บมคำนวณมวิเคราะห์ข้อมูลและหาวิธีพัฒนาการทำงาน 2.หาวิธีการทำงานและวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่ได้เพื่อการนำเสนอให้แผนกที่เกี่ยวข้องและลูกค้า 3.ตรวจสอบกิจกรรมที่ทำการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
4 . พนักงานทรัพยากรฝ่ายบุคคล (ชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
•จัดทำเอกสารของฝ่ายทรพยากรบุคคลเช่น รับพนักงานใหม่, เปลี่ยนตำแหน่ง, ปรับตำแหน่ง, โบนัสประจำปี, เลิกจ้าง เป็นต้น •ทำเอกสารประกันสังคม พนักงานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคัม ทำเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 11,500-12,000
21 พ.ย. 61
5 . Pallet Officerรับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลในไฟล์ Excel 2. ประสานงาน และตรวจสอบเอกสาร Pallet 3. ประสานงาน กับหน่วยงานภายใน และภายนอก 4. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
6 . (พนักงานชั่วคราว 3-6 เดือน) Shared Services Centre Analyst
สามารถเริ่มงานได้ทันที สัญญาจ้าง 3 - 6 เดือน และโอกาสในการจ้างประจำหลังจบการว่าจ้างชั่วคราว โดยมีโอกาสก้าวหน้าเป็นผู้จัดการศูนย์บริการรวม บทบาทโดยย่อ รับผิดชอบในการติดตามและควบคุมการดำเนินงานของ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 15,000 - 25,000
21 พ.ย. 61
7 . MHE Driver trainer (ประจำฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- Educate and train new MHE operation with all kinds of MHE i.e.Reachtruck,Pallet mover and Forkloft - Develop the MHE training syllabus and testing - Support on MHE incident investigation and come ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
21 พ.ย. 61
8 . เจ้าหน้าที่ปล่อยเอกสาร (Document Crek) ขอนแก่น
•จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในงานขนส่ง •จ่ายงานให้แก่พนักงานขับรถ •สรุปข้อมูลทั้งหมดให้แก่พนักงานขับรถรับทราบก่อนที่จะนำรถไปส่งยังสาขาต่างๆ •บันทึกข้อมูลลงในระบบ •ตรวจสอบใบงานของพนัก...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท
21 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมลานจอด (Yard Controller) - ประจำขอนแก่น
1.รับผิดชอบและดูแลการทำงานของพนักงานขับรถ Shunt Truck ทุกคนให้ทำงานด้วยความปลอดภัย และเต็มประสิทธิภาพ 2.ประสานงานระหว่างพขร. Shunt Truck และหน้างาน Shipping Tesco Lotus ตามเฟส ต่าง ๆ 3.จัดการวางShun...

Linfox Transport (Thailand) Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 61
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ