เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตให้ได้ตามคุณภาพที่กำหนด 2.ตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ในแผนกที่รับผิดชอบ 3.บันทึกรายงานประจำวันตามเอกสารของแผนกควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้อง 4.ตรวจสอบการบรรจุแ...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนที่บริษัทฯ กำหนด
16 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด 3.ร่วมวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนปรับปรุงกา...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อสินค้าและจัดทำเอกสารตั้งหนี้ 2. จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีและจัดเก็บเข้าแฟ้ม 4. ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อและแยกประเภท...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ+ประสบการณ์
14 ธ.ค. 61
5 . Production Engineer / วิศวกรฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแล และจัดการงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 2. พิจารณา วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการแก้ไข และป้องกัน ในกรณีที่เกิดปัญหางาน และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ควมคุม...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
1ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ