JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1. ออกพบลูกค้า เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ 2. ติดต่อลูกค้าและรับคำสั่งซื้อโดยทางโทรศัพท์/แฟกซ์/ email 3. ทำรายงานยอดขาย 4. เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการแข่งขันพร้อมทั้งจัดเตรียมรายงานยอดขาย 5. งานอื่นๆ ท...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างที่บริษัทฯกำหนด+ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า !รับสมัครด่วน !
1.ซ่อมบำรุงเรื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมประจำวัน 2.บำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรตามแผนที่กำหนกไว้ 3.บันทึกรายงานประจำวันตามเอกสารของแผนกซ่อมบำรุงอย่างถูกต้อง 4.ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้มีสภาพ...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
4 . Production Engineer / วิศวกรฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแล และจัดการงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 2. พิจารณา วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการแก้ไข และป้องกัน ในกรณีที่เกิดปัญหางาน และปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ควมคุม...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า !รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารเปิดบิลของลูกค้าให้ทันและถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.ทำรายงานประวันเกี่ยวกับบิลให้กับผู้บังคับบัญชา 3.ดูแลรับผิดชอบในการชั่งน้ำหนักรถขนส่งของบริษัท ฯ และรถที่เข้ามาส่งของรับของของบริษัท ฯ 4...

บริษัท พรีม่า พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ประสบการณ์
21 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ