JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (สัญญาจ้าง)
•งานค้นคว้าข้อมูล ค้นคว้าผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานของนักวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย •จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของลูกค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน •สอบทานความถูกต้องของรายงาน ตามรูปแบบท...

TRIS Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000
17 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับรถยนต์
1. รับส่งพนักงาน:ให้บริการรับ-ส่งพนักงานตามสถานที่และเวลาที่กำหนด 2. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์ที่รับผิดชอบ 3. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น 4. รับ-ส่งเอกสาร 5. งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

TRIS Corporation Co., Ltd.
17 พ.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ