JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HRD)
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2.สรรหาหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร 3.จัดทำแผน Training Road Map ให้สอดคล้องกับ Career Path 4.จ...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ(ในประเทศ )
- รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี - จัดทำใบบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการสั่งซื้อตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้า - ดูแลทรัพย์สินของลูกค้า - สำรวจ...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
3 . พนักงาานแผนกผสม
- ปฏิบัติงาน ผสมผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามตัวอย่างมาตรฐาน และคู่มือที่เกี่ยวข้อง - ดูแล รักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการทำงาน - ดูแล รักษา สภาวะแวดล้อมในการผลิตตามคู่มือการท...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D Division Manager)
1.กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้า 2.พัฒนาสินค้าใหม่ๆที่นำตลาดหรือตามกระแสในท้องตลาด 3.ควบคุมการวิเคราะห์และทดลอง เพื่อกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ พร้อมสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.พิจารณ...

บริษัท ปฐวิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ