เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน -งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -งานกิจกรรม และโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
2 . Product Design (Graphic)
1. ดูแลการออกแบบสื่อเพื่อใช้บนหน้าเว็ปของบริษัทเช่น ฺBanner Ad Promotion เพื่อใช้ Social Media ของบริษัท เช่น Facebook LINE Instagram 2. ออกแบบสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น โบรชัวร์ ฉลากสินค้าใหม่ และอื...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
รับผิดชอบ งานสรรหาว่าจ้าง สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ งานจัดทำ รายงานประจำเดือน ประจำปี ของฝ่าย

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการวางแผนผลิต
1.รวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน 2.คีย์ข้อมูลการผลิตลงในโปรแกรม ERP : AX 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานข้อมูลการผลิตประจำวัน 5.จัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง 6.งานอื่นๆตามมอบหมาย

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท/เดือน
12 ธ.ค. 61
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
- จัดซื้อ/จัดหา วัตถดิบ Spare part หรืออุปกรณ์ต่างๆตามนโยบายองค์กร และหาแหล่งขายที่เชื่อถือได้ - ติดตามสินค้า ให้เข้าทันตามกำหนดและคุณภาพเป็นไปตามความต้องการ - จัดทำรายงาน KPI และรายงานอื่นๆตามมอบหม...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. บริหารและควบคุมดูแลกระบวนการ การวางแผนอัตรากำลังพล การวางแผนการผลิต กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. ควบคุมดูแลปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 3. ควบคุมปริม...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
- กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตามเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้ - วิเคราะห์ยอดขาย สภาพการแข่งขันของการขาย และวางแผนกลยุทธ์การขาย - บริหารทีมงานขาย ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
8 . หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม-ไฟฟ้า
- บริหารงาน วางแผน ควบคุม กระบวนการงานวิศวกรรม งานโครงสร้างต่างๆ งานซ่อมบำรุง และการดูแลรักษา เครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำแ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
9 . Key Account Sales / พนักงานขายอาวุโส (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด)
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อความเข้าใจ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกัน
12 ธ.ค. 61
10 . วิศวกรวางแผนการผลิต/วิศวกรการผลิต
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ร่วมพิจารณานำเสนอการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ