JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม(SA) / Programmer
- ประสานงานโครงการ (Project Coordination) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ IT, Website และการ Design ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและวัตถุประสงค์โครงการ - วิเคราะห์ พัฒนาโปรแกรมควบคุมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ใน...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา + ตามความสามารถ + ประสบการณ์)
21 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีบัญชีทรัพย์สิน/ต้นทุนรับสมัครด่วน !
บัญชีทรัพย์สิน - บันทึกทะเบียนสินทรัพย์ถาวรในโปรแกรม SAP และจัดทำแฟ้มเอกสารทรัพย์สิน - ติดรหัสทรัพย์สิน และลงพื้นที่ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี - ประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือน - ดูแลการเบิกจ่าย ให้ย...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงส้ราง+ประสบการณ์
21 มี.ค. 62
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่LAB / นักวิชาการ-วนศาสตร์รับสมัครด่วน !
ประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสาขาระยอง - งานศึกษาโครงการต่าง ๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน (EIA) - งานติดต...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
21 มี.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ