JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designer
ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อโปรโมชั่น และสื่ออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆๆ ถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอทั้งในสตูดิโอ และนอกสถานที่ รีทัช ตกแต่งภาพ และตัดต่อวีดีโอ ทำงานวันจันทร์ -ศุกร...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
2 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (AP)
คีย์ตัดค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อต่างประเทศ คีย์ตั้ง และเคลียร Advance เงินสดย่อยโรงงาน คีย์ตั้งและเคลียรค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ไม่ผ่าน PO คีย์ตั้ง-ตัดเจ้าหนี้สถาบันการเงิน (ทรัสรีซีท,On demand) กระทบย...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
3 . Logistics Supervisor
ดูแล ควบคุม และรับใบสั่งซื้อ ตรวจสอบ เงื่อนไข และเปิดใบสั่งซื้อ ดูแล ควบคุมและประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ดูแล ควบคุ วางแผน และประสานงานการจัดส่งให้ตรงความต้องการขอลูกค้า อื่นๆ ตามที่ได้ร...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
4 . Procurement officer
- สั่งซื้อสินค้า - ติดตาม& ส่งมอบ Shipping documents - ใบสำคัญจ่ายต้องมีข้อมูลสินค้าครบถูกต้องตาม Po&Invoice ของผู้ขาย - บันทึกจัดเก็บข้อมูลได้ครบถูกต้องตามเวลาที่กำหนด ทำงานวันจันทร์ -ศุกร 8.3...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้มีความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น ISO9000, GMP/HACCP, BRC,IFS, Halal, Kosher และตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.ดูแลการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ รวมถึงประสานงานการปรับปรุงเอ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.รับและต่อโทรศัพท์ ให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ 2.ดูแลเอกสารเข้า/ออก เช่น แฟกซ์ จดหมาย,พัสดุไปรษณีย์ อื่น ๆ 3.ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน 4.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของแม่บ้าน ให้สำนักงานสะอ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
23 ม.ค. 62
7 . Senior R&D Supervisor (Product)
1 ค้นคว้า วางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์และสรุปผล ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ให้ตรงกับเป้าหมาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า 2 ค้นคว้า และวางแผนการทดลอง ในการดำเนินงานวิจัยปรั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
23 ม.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1.ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง พัสดุ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และบริการต่างๆ 2.ดูแล จัดสร้าง/บำรุงรักษา ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ 3.ดูแลงานชุมชนสั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
9 . Programmer (POS)
- เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ PHP, XML, Java Script, HTML5 - MS SQL Server, My SQL

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
10 . ช่างโยธา
1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ส่วนงานโครงสร้างอาคารโรงงาน 2. เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้างาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3. ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ควบคุม ดูแล เก็บงานใบแจ้งซ่อม/สร้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. จัดทำ หรือประสานงานในการกำหนดแผนการเรียกเข้า RM/PM 2. จัดทำ และจัดส่งแผนงานประจำวัน (Daily Plan) สำหรับการผลิต 3. ติดตาม-ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมก่อนการผลิต ตามที่แผนงานการผลิต WIP ประจำวันได้กำ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
12 . ช่างซีมเมอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างบอยเลอร์ / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
13 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ควบคุมความเสี่ยงภายใน...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอก บ่ง...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดมลพิษอากาศ , และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ม.ค. 62
16 . หัวหน้าส่วนผลิต (Production)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
17 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ทวนสอบคุณภาพของงานตามเอกสาร และตรวจติดตามในกระบวนการผลิต - จัดทำแผนการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม - จัดทำเอกสารระบบ GMP/HACCP/ขั้นตอนการ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
23 ม.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ