JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบริการลูกค้า (จังหวัดระยอง)
ดูแลลูกค้า ขายอาหาร ปฏิบัติตามคำสั่ง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 6,000
24 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
1.จัดทำเอกสาร เช่น การเปิด PO ต่างๆ 2.จัดการ ติดตาม การส่งมอบ มะพร้าว ให้สอดคล้องกับการผลิต 3.จัดหาผุ้ขายรายใหม่ หรือผู้ขายสำรอง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
3 . Trade Marketing Supervisor
Convey marketing strategy to sales team and develop trade&sales strategy to achieve marketing goal To plan trade deals for TT and MT to deliver target sales and monitor performances of each sales cha...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
4 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (forklift)
1. เคลื่อนย้าย ขนย้าย สินค้าทุกชนิด ตามมาตรฐานการขับขี่ของโรงงานและขับขี่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ 2. ประสานงานกับพนักงานสโตร์เพื่อให้จัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ที่กำหนด 3. ดูแล บำรุง รักษา รถยกเบ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Store)
1.ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง 2.ดูแล และ ควบคุม การตรวจนับสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง 3.ดูแล และ ควบคุม การจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีคุณภาพและดูแลวัสดุ/อุปกรณ์ ของการจัดเก...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
6 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (Operator)
ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล รักษา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1.จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้มีความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น ISO9000, GMP/HACCP, BRC,IFS, Halal, Kosher และตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.ดูแลการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ รวมถึงประสานงานการปรับปรุงเอ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
1.ตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภาพงานตามเอกสาร และตรวจติดตามภายในของกระบวนการผลิต 2.สามารถประกันคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต เพื่อมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพและปลอดภัย 3.ตรวจสอบความสะอาดประจำวันก่อนเริ่มท...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
24 มี.ค. 62
9 . Senior R&D Supervisor (Product)
1 ค้นคว้า วางแผนการทดลอง รวมถึงวิเคราะห์และสรุปผล ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ให้ตรงกับเป้าหมาย และตรงกับความต้องการของลูกค้า 2 ค้นคว้า และวางแผนการทดลอง ในการดำเนินงานวิจัยปรั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
24 มี.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกธุรการ
1.ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง พัสดุ ทรัพย์สิน อุปกรณ์ และบริการต่างๆ 2.ดูแล จัดสร้าง/บำรุงรักษา ภูมิทัศน์โดยรวมของโรงงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและเรียบร้อยเสมอ 3.ดูแลงานชุมชนสั...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
11 . ช่างโยธา
1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/ส่วนงานโครงสร้างอาคารโรงงาน 2. เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้างาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3. ควบคุม ดูแลผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ควบคุม ดูแล เก็บงานใบแจ้งซ่อม/สร้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มี.ค. 62
12 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า 3. ดูแล และควบคุมการจัดเก็บสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดให้มีคุณภาพ 4. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบขบวนการจัดส่งให้ถึงลูกค้า...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. จัดทำ หรือประสานงานในการกำหนดแผนการเรียกเข้า RM/PM 2. จัดทำ และจัดส่งแผนงานประจำวัน (Daily Plan) สำหรับการผลิต 3. ติดตาม-ตรวจสอบข้อมูลความพร้อมก่อนการผลิต ตามที่แผนงานการผลิต WIP ประจำวันได้กำ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
14 . ช่างซีมเมอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างบอยเลอร์ / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
15 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ ควบคุมความเสี่ยงภายใน...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการสอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า - สอบเทียบ และทวนสอบเครื่องมือ / อุปกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด - แจ้งข้อมูลเมื่อผลการสอบเทียบภายใน / ภายนอก บ่ง...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบบำบัดมลพิษอากาศ , และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มี.ค. 62
18 . หัวหน้าส่วนผลิต (Production)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางการปรับปรุงปัญหาในการผลิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
19 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ทวนสอบคุณภาพของงานตามเอกสาร และตรวจติดตามในกระบวนการผลิต - จัดทำแผนการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เหมาะสม - จัดทำเอกสารระบบ GMP/HACCP/ขั้นตอนการ...

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
24 มี.ค. 62
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ