JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรพัฒนาระบบคุณภาพ (ศูนย์พระประแดง)
1.การวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ 2.วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจสอบ ทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 3.การควบคุมกระบวนการในระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ สามารถต่อรองได้
22 ก.ค. 62
2 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (กรุงเทพและปริมณฑล)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ
22 ก.ค. 62
3 . พนักงานประสานงานโครงการ (ศูนย์ลุมพินี)
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 2.จัดการงานด้านเอกสารต่างๆ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
4 . วิศวกรโยธา (ศูนย์ลุมพินีหรือศูนย์มหาชัย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.วิเคราะห์ต้นทุนและเสนอราคางาน 2.ติดต่อประสานงานทีม Fabrication/จัดซื้อ 3.แก้ไขปัญหาแบบและเข้าพบลูกค้า

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ศูนย์มหาชัย))
1.การจัดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การปฏิบัติงานให้เป็นไปในตามกฎหมาย 3.การประเมินความเสี่ยง 4.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . พนักงานชำนาญการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบค่าใช้จ่ายสำหรับปิดบัญชี 2.กระทบยอดรายงานภาษีประจำเดือน,จัดทำเอกสารการขอคืนเงินชดเชยภาษีอากร 3.Comission ประจำเดือน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.ค. 62
7 . วิศวกรการผลิต (ศูนย์มหาชัย)
ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ ป้องกันและและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
8 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์
รับผิดชอบในงานด้านสรรหาพนังาน รับผิดชอบในเรื่องเอกสารเเรงงานต่างด้าว รับผิดชอบด้านงานสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
22 ก.ค. 62
9 . พนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ศูนย์ลุมพินี
1.ปฏิบัติงานตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย 2.รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ 3.รายงานความคืบหน้าของผลการตรวจสอบ 4.ปรับปรุง พัฒนา ความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง 5.ประสาน...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัทและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
10 . วิศวกรขาย/พนักงานขาย (ขายงานระบบท่อ)
• ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทให้กับทางลูกค้า • วิเคราะห์ความได้เปรียบของสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาด • วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อที่จะนำแ...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ฐานเงินเดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
22 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ