JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานคลังสินค้า
1. วางแผนออกใบขอซื้อวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ ตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. บริหาร ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนฯ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อกำหนด 3. วางแผ...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
16 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุง
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1.ตรวจสอบและสั่งการในการซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้อง กับไฟฟ้า...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
3 . นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ (QC)
1.รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี น้ำกลั่น, น้ำยา ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และจัดทำบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการตรวจสอบผลวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้าน...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ส.ค. 62
4 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - วางแผนอัตรากำลังองค์กรทั้งระยะสั้นระยะยาวเสนอฝ่ายบริหาร - วางแผลกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรมขององค์กรทั้งระยะสั้นระยะยาว - วางแผนงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ให้ค...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
5 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ระบบสนับสนุนการผลิต)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งหัวหน้างาน 1. งานซ่อมบำรุง - ตรวจสอบ สั่งการงานซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องกล, กำหนด และเสนอแผนงานซ่อมบำรุง ต่อ ผจก.ส่วนซ่อมบำรุง รวมทั้งควบคุมให้การบำรุงรักษาเชิง...

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ