JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . DIE SET STAFF ( DOCUMENT)
- สั่งซื้ออะไหล่แม่พิมพ์ และเครื่องมือ - จัดทำ CAD-CAM เพื่อผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์และอะไหล่แม่พิมพ์ - จัดทำแบบสามมิติ (3D) โดยใช้เครื่อง SCAN 3D - สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโบายคุณภาพ ( POLICY ) - รับแ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.พ. 62
2 . PRODUCTION CONTROL CHIEF (WAREHOUSE)
1. ควบคุมดูแลกระบวนการแพ็คชิ้นงานเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า 2. ควบคุมดูแลบริเวณพื้นที่ภายในแผนกให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ควบคุมดูแลและจัดสรรพนักงานระดับปฏิบัติงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.พ. 62
3 . PRODUCTION SUPERVISOR (CNC)
1. วางแผนและอนุมัติเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่/พนักงานในฝ่าย 2. ควบคุมและวางแผนการผลิตของกระบวนการ 3. ควบคุมและตรวจสอบความสามารถ /กำลังการผลิต 4. ควบคุมและตรวจสอบปัจจัย 4M สำหรับการผลิต 5. วิเคราะห์แล...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (โปรดระบุเงินเดือนที่ท่านต้องการลงใน resume)
15 ก.พ. 62
4 . PRODUCTION CONTROL STAFF (WAREHOUSE)Urgently Required !
- รับเอกสารประมาณการยอดสั่งซื้อ/ ใบสั่งซื้อจากลูกค้า นำมาบันทึกใน MPPC & Control Sheet - ดำเนินการออกเอกสาร Delivery Order ให้กับจัดส่ง - ดำเนินการออกเอกสาร TAX Invoice ให้กับลูกค้า - ติดตามปริ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.พ. 62
5 . PE Staff (DIE SET)Urgently Required !
1. ควบคุมดูแลการทำงานพนักงานซ่อมแม่พิมพ์ 2. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเมื่อแม่พิมพ์ได้รับความเสียหาย 3. สรุปผลการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ 4. จัดหาและสั่งซื้ออะไหล่ของแม่พิมพ์ 5. ตรวจเช็คอะไหล่ของ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.พ. 62
6 . PRODUCTION STAFF (Press&Welding) Urgently Required !
1. จัดเตรียมบุคลากรสำหรับการผลิต 2. จัดเตรียมเอกสารและฝึกอบรมบุคลากรสำหรับการผลิต 3. ประสานงานการผลิตกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. นำเสนอรายงานการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตต่อผู้บังคับบัญชา 6. นำเสนอ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.พ. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ