JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Planning Manager
หน้าที่หลัก ควบคุมดูแล บริหารการวางแผนการผลิตประจำเดือน ปริมาณสินค้าคงค้าง ให้เหมาะสมต่อยอดการขาย ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้รับทราบแผนการผลิต, ผลผลิตที่ผลิตได้, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผลแล...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . Recruitment Manager / HR Manager
Responsibilities: •Oversee the overall HR function Recruiting. •Participate as a member of the local management team regarding matters pertaining to Company's business, policies and procedures, bus...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . วิศวกรเครื่องกล
ควบคุมและดูแลเครื่องจักรของฝ่ายผลิต

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
4 . หัวหน้าส่วน QA / ผู้ช่วยผู้จัดการ QA
ดูแลควบคุมการทำงานในส่วนงาน QA ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
5 . หัวหน้าส่วน Shipping (Duty refund Division Head)
- ควบคุม ติดตาม การยื่นชุดคำขอคืนชดเชยภาษีอากรให้ได้ตามกำหนดเวลาที่กรมศุลกากรกำหนด - ควบคุม ติดตาม การขอคืนชดเชยภาษีอากรให้ได้บัตรภาษีตามเป้าหมาย - ควบคุม ติดตาม ต้นทุนแหล่งกำเนิดสินค้าให้สอดคล้องกั...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร)
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป - รับผิดชอบหน้าที่บันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในประเทศ เจ้าหนี้ในกลุ่ม ดีสโตน และ เจ้าหนี้ต่างประเทศ ให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร - รับผิดชอบหน้าที่จัดเตรียม บันทึก ข้อมูลในก...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
7 . Domestic Sales 4W
รับผิดชอบงานด้านการขายยางรถจักรยานยนต์ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทภายในประเทศ

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้างอาวุโส
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครพนักงาน เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนกระบวนการสรรหาฯ เพื่อให้ได้...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนคลังสินค้า
รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
21 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ