JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ(รถยนต์ซ่อมเคลื่อนที่)
- ขับรถนำช่างและเครื่องมือไปซ่อมรถที่เสียตามจุดต่างๆ - รับผิดชอบเครื่องมือช่าง/อุปกรณ์ที่อยู่ในรถ - ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
2 . Operator ควบคุมเครื่องจักร(ประจำโรงงานบ้านบึง)
- ควบคุมเครื่องจักรผลิตบล็อก - ดูแลเครื่องจักร,การติดตั้งและการซ่อมบำรุง - ตรวจสอบการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัท - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าเบี้ยกันดาร
23 พ.ค. 62
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (ซ่อมบำรุงและสโตร์)
1.รับแจ้งและจัดการงานซ่อมบำรุงและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2.วางแผนงานการตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3.ตรวจสอบ,ดูแลการปฏิบ้ติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา 4.รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมหาทาง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าทีมผลิตคอนกรีต (ประจำโรงงานบ้านบึง)
1. รับแผนการผลิตคอนกรีตและผลิตคอนกรีตให้ได้ตามเป้าหมาย 2. ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำก่อนการผลิตคอนกรีต 3. ทำการผลิตคอนกรีตให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะผลิต 4. จดบันทึกการผลิตคอนกรีตประจำวัน 5. ส่งรายงานก...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตำแหน่ง
23 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง,หัวหน้าทีมไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเชื่อม
- ซ่อมเครื่องจักรตามที่มีใบแจ้งซ่อมได้ตามกำหนด - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - อืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย - หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง ดูแลระบบงานซ่อมบำรุเครื่องจักรและอุปกรณ์งของโรงงาน,ทำแผนบำรุงร...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตำแหน่ง+ค่าเบี้ยกันดาร
23 พ.ค. 62
6 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบวัตถุดิบ ทดสอบวัตถุดิบ - ตรวจคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต - ตรวจสอบสินค้าตาม ISO - สรุปรายงานการเก็บตัวอย่าง การทดสอบ เสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
7 . ผู้แทนขายคอนกรีตผสมเสร็จ (โซนบ้านบึง)
-เสนอขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จทั้งหมด -ดูแลยอดขายและบริการหลังการขาย -ทำเอกสารเปิดเครดิตลูกค้าเขตใกล้เคียง -รับฟังปัญหาร้องเรียนและประสานงานแก้ไขปัญหา

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอก+Incentive
23 พ.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ลงบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ - รายงานรับ - จ่าย ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการจัดทำบัญชีที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระบบงานบัญชี - จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . ผู้แทนขาย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายบล็อกปูประสานพื้น,บล็อกกำแพงกันดิน,บล็อกหญ้า,แผ่นทางเท้า และขอบคันหิน - ศึกษาทำความเข้าใจตัวสินค้าและแนะนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้า - ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายและหาลูกค้าใหม่ - จ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอ+Incentive
23 พ.ค. 62
10 . วิศวกรงานขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อปะสานงานขายให้กับลูกค้า - ถอดแบบให้ลูกค้า - ตรวจสอบแบบให้ลูกค้า - เสนอราคาให้ลูกค้า 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร - วางแผนการส่งสินค้าให้ฝ่ายผลิต - จองรถบ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าสึกหรอก+ค่าน้ำมัน +คอมมิชชั่น
23 พ.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ