JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(สรรหาว่าจ้าง)
1.รับผิดชอบงานด้านการสรรหาว่าจ้าง ตั้งแต่กระบวนการเริ่มประกาศรับสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร สัมภาษณ์งาน และรับเข้าทำงานให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ และบริษัทฯในเครือฯ 2.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้เข...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 เม.ย. 62
2 . พนักงานฝ่ายผลิต Drum dryerรับสมัครด่วน !
ดูแลงานการผลิต,ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต Drum dryer,ตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน,รายงานการผลิต,แก้ไขปัญหาการผลิต,และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย,รายงานตรงต่อหัวหน้าแผนก

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
1.ประเมินความเสี่ยง 2.วางแผนการตรวจสอบ 3.เขียน Audit Program ในการตรวจสอบ 4.ตรวจสอบตามแผนประจำปี 5.จัดทำกระดาษทำการในการตรวจสอบ 6.รายงานการตรวจสอบ จัดทำข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ 7.ประชุมปิดการต...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 62
4 . Technnical Sales (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
รับผิดชอบการขายสินค้า รับคำสั่งซื้อ และทบทวนคำสั่งซื้อสินค้า ส่งออเดอร์เข้าแผนผลิต เจรจาต่อรอง ติดตามงาน สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างส...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพรับสมัครด่วน !
จัดทำ และทบทวนทะเบียนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย วางแผน ดำเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใ...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 62
6 . จนท.บริหารโครงการพิเศษ(สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพิเศษ(เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ดูแลรับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะอนุกรรมการเพิ่มผลผลิต และป้องกันโรคใบด่า...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 เม.ย. 62
7 . Process Engineer (วิศวกรรมเคมี)รับสมัครด่วน !
ควบคุมกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ให้เป็นไปตามแผนทั้งปริมาณ/คุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิต วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการผลิตเทียบกับเป้าหมาย/มาตรฐาน เพื่อเสนอโครงกา...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 62
8 . วิศวกรประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
-ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต -ช่วยติดตามผลการผลิตประจำวันที่หน้างาน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ค้นหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขปัญหา -ช่วยวิเคราะห์ , ออกแบบ ,ศึกษาและเสนอโครงการปรับปร...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (เน้นสาขาเครื่องกล)รับสมัครด่วน !
ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมในการบริหารงานโครงการและงานประจำวันต่าง ๆ ได้แก่ งาน PM CM PJ และนวัตกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตและ Utilities ทั้งหมด นำเสนอโครงการ...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 เม.ย. 62
10 . ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลเฉพาะฝ่ายผลิต)รับสมัครด่วน !
ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ บริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับระบบบริหารสากลของบริษัทฯ ได้แก่ ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO22000 ฯลฯ รวมทั...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 เม.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ