JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
จัดทำ และทบทวนทะเบียนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย วางแผน ดำเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานใ...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการดูแลสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น แจกชุดฟอร์ม อุปการณ์ PPE และดูแลบริหารสต็อก ดำเนินการเบิกเงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน เช่นงานแต่งงาน งานบวช งานศพ ดูแลจัดสวัสดิการบ้านพักให้กับพนั...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 62
3 . วิศวกรเครื่องจักรกลเกษตร
1.ช่วยทีมสวนเกษตรในการบริหารจัดการ การใช้เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่อพ่วง และเทคโนโลยี/นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ร่วมกับนักวิจัย/ที่ปรึกษา/บริษัทฯเครื่องจักรกลการเกษตรเครือข่ายในการ...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 62
4 . จนท.บริหารโครงการพิเศษ(สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพิเศษ(เป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ดูแลรับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะอนุกรรมการเพิ่มผลผลิต และป้องกันโรคใบด่า...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ก.พ. 62
5 . Process Engineer (วิศวกรรมเคมี)
ควบคุมกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ให้เป็นไปตามแผนทั้งปริมาณ/คุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิต วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการผลิตเทียบกับเป้าหมาย/มาตรฐาน เพื่อเสนอโครงกา...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- คีย์เบิกจ่ายวัตถุดิบ - ทำเอกสารรับจ่ายทางบัญชี - ดำเนินการด้านเอกสารทางบัญชี - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (สาขาบัญชี)รับสมัครด่วน !
1.ประเมินความเสี่ยง 2.วางแผนการตรวจสอบ 3.เขียน Audit Program ในการตรวจสอบ 4.ตรวจสอบตามแผนประจำปี 5.จัดทำกระดาษทำการในการตรวจสอบ 6.รายงานการตรวจสอบ จัดทำข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ 7.ประชุมปิดการต...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
8 . ช่างประจำกะ (ประจำโรงไฟฟ้า)
ควบคุมดูแลระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอแก๊สของโรงงาน ตรวจสอบ, ดูแลรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องตามแผน เช่น Generator, พัดลม ฯลฯ และซ่อมบำรุงเมื่อเสีย รวมทั้งร่วมวิเคราะห์, ปรับปรุง แก้ไขระบบงานตามที่ผู...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 ก.พ. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (เน้นสาขาเครื่องกล)
ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมในการบริหารงานโครงการและงานประจำวันต่าง ๆ ได้แก่ งาน PM CM PJ และนวัตกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตและ Utilities ทั้งหมด นำเสนอโครงการ...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 ก.พ. 62
10 . ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลเฉพาะฝ่ายผลิต)
ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ บริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับระบบบริหารสากลของบริษัทฯ ได้แก่ ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO22000 ฯลฯ รวมทั...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 ก.พ. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ