เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ดูแลคลับเฮ้าส์(โรงเรียนสอนขี่ม้า)
1.ดูแลคลับเฮาส์(โรงเรียนสอนขี่ม้า) คอยให้การบริการลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น แนะนำลูกค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือคอยตอบคำถามให้กับลูกค้าได้ 2.ทำงานธุรการ ดูแลเรื่องเอกสาร แยกบิลค่าใช้จ่าย ทำสรุปบัญชี บั...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่ Food Safety (ในกระบวนการผลิต)
1.วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและจุดวิกฤติ จุดควบคุมในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแนวทางสากล เช่น GMP, HACCP, ISO, BRC ฯลฯ ได้ 2.วางกลยุทธเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่เกิดขึ...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
3 . Process Engineer (วิศวกรรมเคมี)
ควบคุมกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ให้เป็นไปตามแผนทั้งปริมาณ/คุณภาพ และประสิทธิภาพการผลิต วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในกระบวนการผลิตเทียบกับเป้าหมาย/มาตรฐาน เพื่อเสนอโครงกา...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
4 . Draftman (เขียนแบบ)รับสมัครด่วน !
สามารถเขียนแบบ 2D ด้วยโปรแกรม Auto Cad และ 3D ด้วยโปรแกรม Sketehup มีความสามารถใช้ Microsoft Office รายงานผลและทำรายงานได้ เพื่อสำหรับทำแผนผังของโรงงานและอาคาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
5 . วิศวกรประจำโรงงาน(SWC)รับสมัครด่วน !
-ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต -ช่วยติดตามผลการผลิตประจำวันที่หน้างาน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา ค้นหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไขปัญหา -ช่วยวิเคราะห์ , ออกแบบ ,ศึกษาและเสนอโครงการปรับปร...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 61
6 . ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยอาหารรับสมัครด่วน !
-มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้ Food Technology -ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความทันสมัย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (รับเฉพาะสาขาบัญชีเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1.ประเมินความเสี่ยง 2.วางแผนการตรวจสอบ 3.เขียน Audit Program ในการตรวจสอบ 4.ตรวจสอบตามแผนประจำปี 5.จัดทำกระดาษทำการในการตรวจสอบ 6.รายงานการตรวจสอบ จัดทำข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ 7.ประชุมปิดการต...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (เน้นสาขาเครื่องกล)
ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมในการบริหารงานโครงการและงานประจำวันต่าง ๆ ได้แก่ งาน PM CM PJ และนวัตกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตและ Utilities ทั้งหมด นำเสนอโครงการ...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
9 . ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลเฉพาะฝ่ายผลิต)
ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้ บริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับระบบบริหารสากลของบริษัทฯ ได้แก่ ISO9000, ISO14000, OHSAS18000, ISO22000 ฯลฯ รวมทั...

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือฯ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ