JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยเครื่องฉีดซิ่งค์รับสมัครด่วน !
-ติดตั้ง ปรับฉีดแม่พิมพ์ฉีดตะกั่วและฉีดซิ่งค์

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกระบวนการการผลิต 2.มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องจักร,งานชุปแข็งและงานด้านโลหะเบื้องต้น

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเงินสดย่อย 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย,ทะเบียนเช็คจ่าย 3.ตรวจสอบการชำระลูกหนี้,จ่ายหนี้ 4.ตรวจสอบรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank reconcile 5.ตรวจสอบCash flow 6.ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินต่างประ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
4 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ โดยจัดทำแผนงาน,โครงการ,มาตรการ,กำกับดูแล,ตรวจสอบ,ฝึกสอนเสนอแนะด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้พนักงาน/บริษัทฯ ปฎิบัติงานหรือดำเนินกิจการจากเหตุอันจะทำใ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- บันทึกดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยคงค้าง - บันทึกเงินเดือน,ประกันสังคม,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ภงด.1 - บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - บันทึกเงินสดย่อย - คิดค่าคอมมิสชั่นบริษัทฯ - กระทบยอด Stetment Bank ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ทำการสั่งซื้อตาม Job - ติดตามงานสั่งซื้อให้ทันเวลา - สรรหา Supplier เจ้าใหม่เพื่อเปรียบเทียบราคา - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับจำนวนสินค้าคงเหลือทุกคลังสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวน และมูลค่าการนำเข้า และการโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบสินค้า กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. คำนวณมูลค่าต้นทุนการสั่งซื้อ มูลค่าต้นทุนขาย และมูลค่าต้...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
8 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบและปรับปรุงแก้ไขแบบ(Drawing)ให้ถูกต้อง และทันสมัยเสมอ 2.สามารถปรับปรุงแบบแม่พิมพ์ได้ 3.ซ่อมแม่พิมพ์ Test แม่พิมพ์ Set up แม่พิมพ์ 4.ติดต่อประสานงาน 5.งานอื่นๆที่ได้รัยมอบหมาย

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . Import - Export Supervisorรับสมัครด่วน !
Import - เปิด Purchase Order สั่งซื้อสินค้าไปยัง Supplier ต่างประเทศ - ติดตาม SHIPMENT จาก Supplier รวมถึง Draft Form ต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานกับทาง shipping เพื่อทำภาษีนำเข้า - ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
-บันทึกและคำนวนต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ -เปรียบเทียบต้นทุนประมาณการเทียบลูกหนี้จริง -วิเคราะห์และรายงานต้นทุนเสนอผู้บริหาร -ประสานงานติดต่อการคำนวนต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ