JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น ( สัญญาจ้าง 3 เดือน )
- ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น ส่วนโรงงานการผลิต

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 80,000
26 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรไฟฟ้า
1. นำทีมงานบริการเข้าดำเนินงานบริการด้านหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก 2. ควบคุมและดูแลงานด้านบริการแก่ลูกค้าให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 3. จัดเตรียมทีมงานในการบริการ บำรุงรักษา งานจัดส่งหม...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
เงินเดือน 18,000
26 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
1. วางแผน ควบคุม และดูแลงานจัดซื้อของบริษัทฯ 2. ดูแลด้านการซื้อสินค้า/วัตถุดิบจากต่างประเทศและในประเทศ 3. ติดต่อหาผู้รับจ้างช่วง รายใหม่ ๆ เพื่อมาเปรียบเทียบราคา 4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัต...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทแลประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนก ควบคุมคุณภาพ (QC Section Chief)
- การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - การพัฒนากระบวนการผลิต - การวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต และหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
5 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2. งานซ่อม-สร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต 3. จัดทำและดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. บริหารงานส่วนการผลิต 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ