เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พยาบาลทบทวนการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ (พยาบาล UR)รับสมัครด่วน !
- ดูแลการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ในด้านความสมเหตุสมผลการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน การส่งตรวจวินิจฉัย การรักษา วันนอนโรงพยาบาล โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.พ. 61
2 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- เตรียม ตรวจสอบ จ่ายยาและ เวชภัณฑ์ ค้นหาปัญหาการใช้ยา และป้องกันปัญหาที่เกิดจากยาของผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านยา รวมถึงการจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ตามมาตรฐาน สอดคล้องต่อนโยบายแล...

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.พ. 61
3 . นักรังสีเทคนิค
- ให้บริการเอ็กซ์เรย์ผู้ป่วยด้วยพฤติกรรมบริการที่ดี - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานเอกซเรย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 61
4 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- การรับหนังสือเข้า - ออกภายนอกและภายใน - การเขียนจดหมายโต้ตอบ ตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุมและสัมมนาต่างๆ - ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มาขอพบผู้บริหาร และจดรายงานการประชุม - จัดตารางการนัดหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 61
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป / เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน
1.เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป-รับวางบิลและจ่ายเช็คเจ้าหนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนด 2.เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน - บริหารจัดการบันทึกบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่นโยบายบริษัทกำหนด

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 61
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหา สินค้าให้กับหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
7 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สวัสดิการ,TimeAttendance)
• จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามสิทธิ • จัดทำ/ตรวจสอบ TimeAttendance • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
8 . พยาบาลวิชาชีพประจำ OPD/IPD
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ก.พ. 61
9 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย
• รับชำระเงินผู้ป่วยทุกประเภททุกสิทธิ์และประสานงานกับแผนกต่างๆ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้าง
16 ก.พ. 61
10 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
-ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและการให้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาลแก่ผู้มารับบริการ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.พ. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ