เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูงรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารเบื้องต้นก่อนนำเสนอ 3.ติดตามงานและรายงานปัญหาต่างๆ 4.หัวหน้าจัดงาน Project พิเศษ 5.นำเสนอแผนการพัฒนาองค์กร 6.สามารถตัดส...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาทขึ้นไป
20 ต.ค. 61
2 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
- ให้บริการขับรถรับ-ส่งพนักงาน,ลูกค้ารวมถึงติดต่อหน่วยงานภายนอก - ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ให้พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
3 . อาจารย์สอนภาษาพม่ารับสมัครด่วน !
- ทำแผนการเรียนการสอนภาษาพม่า - สอนภาษาพม่าให้กับพนักงานบริษัทฯ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานคลังสินค้าและจัดส่ง - บริหารพื้นที่จัดเก็บให้อยู่ในจุดสมดุลระหว่างการควบคุมต้นทุนและปริมาณการใช้ - บริหารต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในแผน (ต้นทุนแรงงาน,ต้นทุนขนส่ง)

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
5 . ช่างซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
1.รู้และอธิบายระบบงานซ่อมบำรุงได้ 2.สามารถซ่อมและPM เครื่องจักรได้ 3.ดำเนินการPM ตามแผน 4.บันทึกผลการทำ PM 5.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ผลิตได้ตามเป้าหมาย 6.ถ่ายทอดงานซ่อมและPM ระหว่างกะ

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
6 . ช่างวิศวกรรมโครงการรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อตอบสนองการใช้งาน - พัฒนา (ซ่อม สร้าง) เครื่องมือ ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัท - บริหารความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี/บัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีต้นทุน 2.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต 3.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 4.จัดทำรายการสินค้าคงเหลือทุกเดือน 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก- ภ...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
8 . Deputy Operation Director/Operation Director (SCM)รับสมัครด่วน !
Management of SCM,WH, DL,PL departments to meet the company standards and goals • Set policy and targets for all operational departments • Set strategies and action plans to achieve the targets comp...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
9 . หัวหน้าฝ่ายผลิต(เครื่องพิมพ์)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ดูแลสต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตและทำการขอซื้อเมื่อจำเป็น 3.ตรวจสอบเอกสารการบันทึกข้อมูลของฝ่ายผลิต 4.ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตและแก้ไขเบื้อง...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
20 ต.ค. 61
10 . พนักงานจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ลำเลียงของขึ้นรถและร้านค้า 2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

K.C.L. Trading Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
11 . พนักงานขับรถหกล้อ รับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละร้าน 2.รับเงินสดหรือเช็ค จากลูกค้า 3.ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ 4.จัดส่งและเก็บสินค้าที่ร้านลูกค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบ FIFO 5.ดูแลรักษาความสะอาดของรถขนส่...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 61
12 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM, HRD) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจขององค์กรและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี 2.บริหารจัดการ กำกับและควบคุม...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป
20 ต.ค. 61
13 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และ ระบบไฟฟ้าภายในโรงงานและสำนักงาน 2. ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

K.C.L. Trading Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500 ขึ้นไป
20 ต.ค. 61
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบราคา ,ทำราคาเปรียบเทียบ,เจรจาต่อรองราคาสินค้า 2.สั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ,วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ ,สารเคมี,อุปกรณ์เครืองมือ,อะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลาที่กำหน...

K.C.L. Trading Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ต.ค. 61
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ