JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น
1.จัดหลักสูตรสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับชาวญี่ปุ่น 2.การประสานงานการจัดฝึกอบรม 3.ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
2 . Marketing Engineer
1.ดูแลรับผิดชอบการบริหารด้านการตลาดและด้านการขายบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2.สำรวจความต้องการของตลาด 3.วิเคราะห์ตลาดและกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
3 . ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
1.ปฏิบัติการตรวจสอบ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลการประเมินผลข้อมูล 2.จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนวทางในการปฏิบัติ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ