JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Staffรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า 30% และ 100% 2. ตรวจสอบคุณภาพอาหารกระป๋อง/Pouch/ทรายแมว 3. ตรวจสอบและทำรายงานวัตถุดิบที่จัดเก็บก่อนนำไปใช้และอายุมาก 4. จัดทำเอกสารรายงานผล 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
2 . นักเคมี
1. ทวนสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์เคมีและ NIR 2. จัดทำสมการ NIR 3. จัดทำเอกสาร MSDS 4. ส่งตัวอย่างแล็บภายนอกและในเครือ 5. ร่วมจัดทำรับบคุณภาพ เช่น ISO17025 6. ทำการวิเคราะห์แทนนักวิเคราะห์ ึ7. ...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
21 มี.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน 2.ทำ PM ตามแผนบำรุงรักษาประจำปี ประจำเดือน ประจำสัปดาห์และประจำวัน 3.เก็บประวัติเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ตามแผน

Perfect Companion Group Co., Ltd.
21 มี.ค. 62
4 . พนักงานธุรการ
1. ดำเนินการด้านเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำเอกสารสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง และครุภัณธฑ์ที่ใช้ในฟาร์ม 3. จัดทำรายงานการใช้สัตว์ทดลองต่อ วช.(คกส.) 4. จัดทำ Stock อาหารและจำนวนสัตว์ 5. งานแจ้งซ่อมทั...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
21 มี.ค. 62
5 . ล่าม (ภาษาพม่าและกัมพูชา)รับสมัครด่วน !
1. แปลภาษาและเอกสารต่างๆจากภาษาไทยเป็นภาษากัมพูชาและพม่า อีกทั้งช่วยเหลือทีมงานฝ่ายบุคคลในการสื่อสารกับแรงงานต่าวด้าว 2. รับผิดชอบในการจัดอบรมและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 3. จัดเตรียมเอกสารการจ้างงานแรงงา...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
21 มี.ค. 62
6 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2. ควบคุมดูแลประสิทธภาพในการทำงานของเครื่องจักร 3. วางแผนการจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการผลิต

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
7 . พนักงานวางแผนการผลิต (Production Planning)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการผลิต บรรจุ และจัดการวัตถุดิบ 2. รวบรวมปริมาณสั่งซื้อและวางแผนการผลิตและบรรจุสินค้าอย่างเหมาะสม 3. ประสานงานกับจัดซื้อ นำเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องตามแผน 4. ประสานงานช่างเทคนิค...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000
21 มี.ค. 62
8 . จป. วิชาชีพ ( Safety Officer)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยภายในโรงงาน - วิเคราะห์งานและประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรฐานการป้องกัน - สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มี.ค. 62
9 . พนักงานคุมรับวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานการรับ การจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกต้อง รวดเร็ว จัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย วัตถุดิบไม่เสียหาย

Perfect Companion Group Co., Ltd.
21 มี.ค. 62
10 . ผู้จัดการคลังสินค้า รับสมัครด่วน !
• บริหารและกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ภายในคลังสินค้าเช่น การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การจ่ายสินค้า ควบคุมปริมาณสินค้าที่จัดเก็บภายในคลังและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง • บ...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000-100,000 บาท
21 มี.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ