JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี & BOI อาวุโสรับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก 1. ออกบิลขาย,ใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี่และบันทึกบัญชีขายและลูกหนี้ 2. ออกใบแจ้งหนี้และติดตามการรับชำระหนี้จากลูกค้า 3. บันทึกรับชำระเงินจากลูกค้า และตรวจสอบยอดลูกหนี้คงเหลือและภาษีขาย 4. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสรา้งของบริษัทฯ และประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
2 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ ( MIS Engineer)
1. ดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล โดยทำหน้าที่เป็นวิศวกรและพัฒนาฐานข้อมูล 2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Report 3. ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลการผลิต 4. ประสานงานกับ User ในการพัฒนาระบบข้อมูลตามการร้องขอ 5. พ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
3 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า " ด่วน "รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน - วางแผนปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ - ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย - แนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้อง ปลอดภัย - ดูแลพิ้นที่ ที่ทำงานให้สะ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
4 . ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก รับสมัครด่วน !
-ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแม่พิมพ์ -ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลทางด้านเทคนิคแม่พิมพ์ที่จำเป็นสำหรับงานโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
5 . ช่างเขียนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อาวุโส รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบ-ออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. แก้ไขแบบโดยใช้ระบบ Manual ตามข้อมูลที่แจ้งเปลี่ยนแปลงจากสูนย์ข้อมูลวิศวกรรม 3. เขียนแบบโครงสร้างส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนตรวจสอ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
6 . ช่างเทคนิควิศวกรรมผลิตภัณฑ์
1.ตรวจสอบ ตรวจวัด ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาเท่าที่จำเป็น และบันทึกผลนำเสนอต่อหัวหน้าส่วน 2. ติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่กำหนดไว้ ติดตามความคืบหน้าและติดตามผลการแก้ไข 3. ต...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน 12,500-18,000 บาท
27 มิ.ย. 62
7 . พ่อบ้าน (พนักงานประจำ)รับสมัครด่วน !
ดูแลความสะอาดพื้นผิวจราจร อาคารสำนักงาน ดูแลต้นไม้ จุดพักผ่อน ตู้น้ำดื่ม ห้องน้ำ งานจัดเก็บขยะ เก็บScrap

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
8 . วิศวกร( Robotic & Automation) " ด่วน "
1. รับผิดชอบออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3. วางแผนการติดตั้ง ทดลองระบบไฟฟ้าให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 4. ตรวจสอบความคืบหน้างาน และรายงานความก้าวห...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรเครื่องกล / Mechanical Engineer
1. รับผิดชอบออกแบบระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 3. เขียน AutoCAD ได้ 4. วางแผนการติดตั้ง ทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามเวลาที่วางไว้ 5. ตรวจ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
10 . ช่างเทคนิค แม่พิมพ์โลหะ รับสมัครด่วน !
1.ปฎิบัติงานซ่อมเครื่องจักร, แม่พิมพ์ Break Down สายการผลิต 2.ดำเนินการทำ Preventive Maintenance ตามแผนการตรวจเช็คแม่พิมพ์ ประจำเดือนและประจำปี 3. งานการซ่อมบำรุงและรักษาแม่พิมพ์ประจำวัน

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
11 . ผู้พิการ (บัญชี)
ลักษณะงานทางบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถด้านการปฏิบัติงาน เช่น งานพิมพ์เอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานธุรการเอกสารงานบัญชีต่างๆ

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
12 . ช่างเทคนิค วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
1. ทำหน้าที่ทดลองผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นและเก็บข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ร่วมกับส่วนงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนงานวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และส่วนงานอื่นๆ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาในทางเทคนิคและเก็บข้อม...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
13 . ช่างเทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน (สร้าง,ติดตั้งเเละเคลื่อนย้ายเครื่องจักร)
1. ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง 2. อ่านแบบเครื่องกลได้ ซ่อม สร้าง และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ งานวงจรไฟฟ้า วงจ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ Design (แม่พิมพ์โลหะ)รับสมัครด่วน !
หน้าที่หลัก 1. ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะโดยใช้ Program Computer 2D,3D Design 2. ติดต่อและประสานงานกับทาลูกค้าในเรื่อง Design และ Technical

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ศึกษาความเป็นไปได้ของงานโครงการต่างๆ และนำเสนอเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 2.ออกแบบ กำหนดรายละเอียด SPECIFICATION กรรมวิธีการผลิต ซ่อมสร้างเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้ใ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
16 . ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก " ด่วน "รับสมัครด่วน !
-ติดต่อบริษัทรับทำแม่พิมพ์และดูแลการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำและออกแบบแม่พิมพ์ -ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลทางด้านเทคนิคแม่พิมพ์ที่จำเป็นสำหรับงานโครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
17 . วิศวกร (วางแผนแม่พิมพ์พลาสติก)
ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหา งานในส่วนวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนงานพลาสติกทั้งหมด

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
18 . Production Supervisor (Plastics Injection)Urgently Required !
- Manage and control production line in process with an efficiency of Planning. - Control raw material for line processing. - Coordinate with factory team. - Production training and OJT. - Manage...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
19 . New Product Disign Engineer/ วิศวกรออกแบบผภิตภัณฑ์ใหม่Urgently Required !
1) Responsible for researching market trend and designing product appearance and shape, and developing approved design 2) Coordinate with other department to develop prototype and mock-up of a...

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
27 มิ.ย. 62
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร และขับรถไปตามสถานที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความสะอาดของรถและความเรียบร้อยให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ