JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก IT Support
• Support ระบบ Network และ ระบบ Server • Support ระบบ Computer ทั่วไป ในด้าน Hardware และ Software • สามารถกำหนด Policy ในอุปกรณ์ Firewall และ ถอด Policy ในอุปกรณ์ Firewall ได้ • สามารถออกแบบ Netwo...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
• กำหนด แนวทาง วางแผนการพัฒนาบุคลากร จัดทำแผนฝึกอบรม (TRM) ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร และนำเสนอผลการพัฒนาบุคลากรต่อผู้บริหาร ตรวจสอบการจัดทำ และการจัดส่งเอกสาร หลักสูตร การจ่ายเงินสมทบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงา...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
3 . หัวหน้าการเงินผู้ป่วยนอก
• วางระบบงานในแผนก / ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนด • คอยแก้ไขปัญหา และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง • ดูแล และพัฒนาพฤติกรรมในการให้บริการของแคชเชียร์ • จัดอัตรากำ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ
• ให้บริการ ด้านเบิก – จ่าย พัสดุทั่วไป / เครื่องดื่ม • จัดทำสิ่งพิมพ์คงคลัง และให้บริการจัดทำ COPY PRINT ให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามคำขอ • รับพัสดุเข้าคลัง และจัดเก็บตามสถานที่ ๆ ได้กำหนดไว้ • แบ่งแยกพั...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
• ควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงานในฝ่ายบริหารเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร • ควบคุมดูแลการรับเงิน – จ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข • ติดตามผลงานปฏิบัติงานของทีมงานประจำวัน ในด...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
6 . Senior HRM Officerรับสมัครด่วน !
• ดูแลและตรวจสอบ จัดทำค่าตอบแทน, Time Attendance, และสวัสดิการในระบบปฏิบัติงาน ทั้งระบบให้ถูกต้องและทันเวลา • รับผิดชอบในการคำนวณเวลาทำงานของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการลา และการทำงานงานล่วงเวลา การขาด ล...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเคหกรรม
• ควบคุมงานฝ่ายเคหกรรมให้ดำเนินตามแผนงาน และถูกต้องตรงกับเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายของทางโรงพยาบาล • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งภายใน และภายนอกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน (Payroll Officer)
• ดำเนินการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน และค่าล่วงเวลา ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด • ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำรายงานประจำเดือน เช่น รายงานสรุปชั่วโมง เหตุผลการขอ OT,สรุปการลา...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
9 . พยาบาลวิชาชีพ(RN) ER/OR/LR/NSY/ICU/CCU/IPD/OPDรับสมัครด่วน !
• ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม • ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาล • กำก...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
10 . ช่างเครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
• ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล • วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน • รับแจ้ง...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
20 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ