JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิต 2.คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือนำวัตถุ/สารเคมี ชนิดอื่นมาใช้ 3.พยายามหาแนวทาง/วิธีการในการป้องกันมลพิษ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
17 ก.ย. 62
2 . เภสัชกรแผนกทะเบียน
1.จัดเตรียมเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานราชการ 3.ปฏิบัติและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนตามกฏหมายที่อย.กำหนด 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังบัญชา

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
17 ก.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกรและสำนักงานเขต 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวา่งแผนภาษี 4....

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
4 . วิศวกรซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 3. วางแผนงานและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
5 . เภสัชกร R&Dรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา 2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา 3. รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา 4. จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานของแผนก 5. อื่น ๆ ที่ได้ร...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ