เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วน โลจิสติกส์
- บริหารจัดการ ปรับปรุงพัฒนางานโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการจัดการระบบโลจิสติกส์ ที่ทันสมัย - วางแผนกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางการทำงานนำเสนอผู้บริหาร - กำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงานของฝ่าย - วิเคราะห์ ออกแบบ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
2 . พนักงานขายสิ่งพิมพ์
- วางแผน จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอลูกค้า พร้อมบันทึกข้อมูลการพบลูกค้า - จำหน่ายสิ่งพิมพ์ของบริษัท - จัดทำใบเสนอราคา พร้อมปิดการขาย และสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
3 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
- จัดทำรายงานการประชุมและตารางการประชุม - นำเสนอเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ - จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และสรุปรายละเอียดการเดินทางให้ผู้บริหาร - ร่างเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดทำเอกสารโครงกา...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานแผนการตรวจสอบประจำปี - สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ - ประเมินความเหมาะสมระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
5 . หัวหน้าส่วนเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและวางแผนการทำงานพนักงาน - ตรวจสอบรายงานผลการติดตามหนี้จากพนักงานเร่งรัดหนี้สิน - ตรวจสอบการวางบิล - รับเงินของพนักงานเร่งรัดหนี้สิน - จัดทำเอกสารวางบิล - ติดตามหนี้ลูกค้ารายใหญ่และติดตามล...

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ