JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรควบคุมงาน (ตรวจ Shop Drawing)รับสมัครด่วน !
- ติดตามช่าง Main และ ช่าง Sub เข้าหน้างาน - เข้าพบลูกค้าเพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการทำงาน - ตรวจสอบรายการ เปลี่ยนแปลงรายการเลือกวัสดุ - ตรวจสอบรายการสั่งวัสดุที่ได้รับจากช่าง Main - ตรวจสอบงา...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . ผู้ช่วยผุ้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนกับผู้จัดการฝ่ายการตลาด - กำหนดกลยุทธ์และงบประมาณการตลาดตลอดปี - กำหนดนโยบาย WI และ Manual การทำงานทั้งหมดในฝ่ายการตลาด - กำกับภาพลักษณ์สาขา และกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปทิศทางเดียวกันกับบริ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการภาค (ก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงานส่วนก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย - อนุมัติงาน และการเบิกจ่ายในส่วน - ฝึกอบรมพนักงานในส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - ตรวจสอบคุณภาพงาน และวัดผล...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . วิศวกรควบคุมงาน (อยุธยา/สระบุรี/ปากช่อง/นครนายก)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน - ตรวจสอบงานงวด และแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบ - จัดทำรายงาน การก่อสร้าง - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านการฝึกอบรม - Audit สาขา - พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในฝ่ายขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . Senior Sale (สาขาลาดพร้าว)รับสมัครด่วน !
- แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้านกับลูกค้า - เปิดการขาย - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ติดต่อประสานงานต่างๆ ทำงานเอกสาร - บริษัทฯมีคอมมิชั่น ประจำเดือน ,ประจำไตรมาส,ประจำปี

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . Senior IT Support รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแล จัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมดของบริษัทในการที่จะสนับสนุนธุรกิจหรือกิจกรรมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ วางแผนและจัดการระบบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารร...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
8 . Senior Sale (สาขาพงษ์เพชร)รับสมัครด่วน !
- แนะนำผลิตภัณฑ์ แบบบ้านกับลูกค้า - เปิดการขาย - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - ติดต่อประสานงานต่างๆ ทำงานเอกสาร - บริษัทฯมีคอมมิชั่น ประจำเดือน ,ประจำไตรมาส,ประจำปี

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการสำนักงานขาย (สาขาสระบุรี) รับสมัครด่วน !
- บริหารการขาย ทำการตลาดสาขา และพัฒนาพนักงานขาย - วางแผนและทำการตลาดสาขาตามนโยบาย บริษัทฯ - ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานขาย - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบสัญญา แบบสถาปัตยกรรม ตามมาตรฐานของบริษัท และตามความต้องการของลูกค้า - เขียนแบบขยายต่างๆ กรณีฝ่ายก่อสร้างขอแบบขยายเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง - ดำเนินงานเขียนแบบในความรับผิดชอบให้ท...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด (อาวุโส)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาพื้นที่กลุ่มลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การตลาด local - เสนอการใช้สื่อเพื่อโฆษณาติดตั้งป้ายให้ลูกค้าทราบถึงที่ตั้งสาขาของบริษัท - ประสานงาน Supplier ในการผลิตสื่อ และติดตั้งหรือจัดทำ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ