JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1. ดำเนินการคีย์รับเข้า – ตัดจ่าย ยอดผลิตเข้า Stock คลังสินค้า ได้อย่างถูกต้อง และตามยอดจากใบผลิตให้ครบตามแผนการผลิต 2. บันทึกใบรับสินค้า เข้าคลังและระบุจุดเก็บให้ชัดเจนเรียบร้อย 3. รับผิดชอบโหลดสิน...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
2 . IT Support Officer
- วางแผนการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายตามนโยบายของบริษัท - ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท อาทิ ระบบ LAN อีเมล์ อินเตอร์เน็ต - ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุการ (ประกันคุณภาพ)
▪ จัดทำประมาณการสั่งซื้อสารเคมีแต่ละเดือน TGM 1,TGM 2 ▪ เคลียร์ po หลังการส่งของ TGM 1,TGM 2 ▪ ลงบันทึกการเบิกจ่ายของใช้สิ้นเปลืองประจำเดือน TGM 2 ▪ เช็คสต๊อกสารเคมีประจำ TGM 2 ทุกวันที่ 10,20,30 ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการนิติกร
รายละเอียดงาน/เจ้าหน้าที่ธุรการนิติกร 1.การท าเอกสาร –กรมโรงงานอุตสาหกรรม,กรมธุรกิจพลังงาน,รายงานกาก ขยะบางปู,กรมปศุสัตว์อ าเภอ,ค่าน ้า-ค่าไฟ-ค่าน ้าเสีย,จัดหางาน ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ,ตม.ฉะเชิงเท...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
5 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor )
1.ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการบรรจุสินค้า 2.ควบคุมดูแลการเตรียมสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์ 3.วางแผนจัดการด้านกำลังคนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิต 4.ดูแลการแช่แข็งสินค้าโดยเครื่อง Spira...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Aug 19
6 . QA Supervisor
งานด้านความปลอดภัยและประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาหารและการจัดการข้อร้องเรียน

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
7 . วิศวกรโรงงาน
วิศวกรโรงงาน 1. รับผิดชอบออกแบบระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน 2. วางแผน ติดตาม ควบคุม ดูแลระบบงานออกแบบเครื่องจักรกลโรงงาน 3. เขียน AutoCAD 4. วางแผนการติดตั้ง ทดลองเครื่องจักรให้เสร็จตามที่วางไว้ 5....

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
8 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง 1.แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไข และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ประเมินสภาพเครื่องจักร , อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รั...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
9 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ - งานสาธารณูปโภค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
10 . หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Suppervisor)/เจ้าหน้าที่ R&D
R&D Suppervisor -วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ -จัดทำรายงานการทดลองสินค้า -จัดทำเอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ -ส่งมอบตัวอย่างและจัดการผลิตภัณฑ์หลังการส่งมอบ เจ้าหน้าที่ R&D - ผู้ช่วย ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs