JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิคอาวุโส
1. ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามตารางการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2. ซ่อมบำรุงและแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรตามแผนประจำปี 3. ซ่อมบำรุงและแก้ไขเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉิน 4. ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
15 Nov 18
2 . Export Staff
1. จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก 2. เตรียมใบ invoice เพื่อส่งต่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ B/L C/O และติดต่อประสานงานกับ Agency line/Shipping 4. จัดเตรียมและรวบร...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
15 Nov 18
3 . Programmer/ IT Support
Programmer - รับผิดชอบเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง ปรับปรุง และบริหารฐานข้อมูล RDBMS (MS-SQL, MySQL) -รับผิดชอบ แก้ไข้ปรับปรุงโปรแกรม AS400, Tiger soft - รับผิดชอบโปรแกรมสำเร็จรูป และพัฒนาโปรแก...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
15 Nov 18
4 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- ดูแล วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและติดตั้งเครื่องจักรพร้อมทั้งวางแผน PM จัดระบบ Standard check sheet - ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร บำรุงรักษาเครื่องจักรร่วมกับผ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน ฝ่ายควบคุมคุณ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
15 Nov 18
5 . หัวหน้างาน Sanitation
- วางแผนกำลังคนรับผิดชอบเรื่องความสะอาดของพื้นที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ ในพื้นที่การผลิต - ดูแลเรื่องการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ในสายงานบังคับบัญชา - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบพนักงานในการทำความสะอา...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
4 Position
15 Nov 18
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตอาหารสำเร็จรูป
- วางแผนการใช้เครื่องจักร, กำลังคนให้พร้อมและเหมาะสม ล่วงหน้าก่อนการผลิต - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการให้สินค้าได้ตามข้อกำหนดทุกจุด - ดูแลให้มีการตรวจเช็ค Condition เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ - กำกับ แ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Nov 18
7 . เจ้าหน้าที่แผนกผลิต และหัวหน้าแผนกผลิตอาหาร
- กำหนดเกณฑ์ Cleaning and Satiation Program ในหน่วยงาน - ดูแลและจัดวัสดุ อุปกรณ์ การทำงานในไลน์ให้เพียงพอ - ควบคุมการทำงานพนักงานในไลน์ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมอัตรากำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
10 Position
Salary ตามตกลง
15 Nov 18
8 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพUrgently Required !
-ติดตามการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP/HAlAL -ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน -จัดทำรายงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และวัตถุดิบ -ดำเนินการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตาามโครงสร้างบริษัท
15 Nov 18
9 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ประสานงานในการดำเนินการฝึกอบรมภายใน/ภายนอกองค์กร และติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถจัดฝึกอบรมให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
15 Nov 18
10 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
- ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า ภายในโรงงาน แผนกซ่อมบำรุง - ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในองค์กร

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Nov 18
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs