JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  10 Positions      
Sort By 
1 . ช่างก่อสร้าง
- ซ่อมและปรับปรุงแก้ไขงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ซ่อมบำรุงและปรับปรุงแก้ไขงานตามใบแจ้งซ่อม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
19 Jan 19
2 . ช่างเทคนิคอาวุโส
1. ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามตารางการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2. ซ่อมบำรุงและแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรตามแผนประจำปี 3. ซ่อมบำรุงและแก้ไขเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉิน 4. ปฏิบัติงานตามใบแจ้งซ่อม ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
19 Jan 19
3 . Programmer/ IT Support
Programmer - รับผิดชอบเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง ปรับปรุง และบริหารฐานข้อมูล RDBMS (MS-SQL, MySQL) -รับผิดชอบ แก้ไข้ปรับปรุงโปรแกรม AS400, Tiger soft - รับผิดชอบโปรแกรมสำเร็จรูป และพัฒนาโปรแก...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
19 Jan 19
4 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
- ดูแล วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรและติดตั้งเครื่องจักรพร้อมทั้งวางแผน PM จัดระบบ Standard check sheet - ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร บำรุงรักษาเครื่องจักรร่วมกับผ่ายผลิต ฝ่ายวางแผน ฝ่ายควบคุมคุณ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
19 Jan 19
5 . หัวหน้างาน Sanitation
- วางแผนกำลังคนรับผิดชอบเรื่องความสะอาดของพื้นที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ ในพื้นที่การผลิต - ดูแลเรื่องการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ในสายงานบังคับบัญชา - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบพนักงานในการทำความสะอา...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
4 Position
19 Jan 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตอาหารสำเร็จรูป
- วางแผนการใช้เครื่องจักร, กำลังคนให้พร้อมและเหมาะสม ล่วงหน้าก่อนการผลิต - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการให้สินค้าได้ตามข้อกำหนดทุกจุด - ดูแลให้มีการตรวจเช็ค Condition เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ - กำกับ แ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Jan 19
7 . เจ้าหน้าที่แผนกผลิต และหัวหน้าแผนกผลิตอาหาร
- กำหนดเกณฑ์ Cleaning and Satiation Program ในหน่วยงาน - ดูแลและจัดวัสดุ อุปกรณ์ การทำงานในไลน์ให้เพียงพอ - ควบคุมการทำงานพนักงานในไลน์ให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมอัตรากำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
10 Position
Salary ตามตกลง
19 Jan 19
8 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพUrgently Required !
-ติดตามการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP/HAlAL -ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน -จัดทำรายงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และวัตถุดิบ -ดำเนินการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตาามโครงสร้างบริษัท
19 Jan 19
9 . พนักงานขับรถผู้บริหารUrgently Required !
- รับส่งผู้บริหารชาวญี่ปุ่น จากที่พักทองหล่อ 55 กทม. มาบริษัท จ.ชลบุรี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - มีโอทีทุกวัน

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
19 Jan 19
10 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
- ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า ภายในโรงงาน แผนกซ่อมบำรุง - ปฎิบัติงานตามใบแจ้งซ่อมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในองค์กร

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jan 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs