JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  5 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนก
ดูแลการปฎิบัติงานของเคร่ืองจักรให้เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ ดูแลการปฎิงานของพนักงานแผนกผลิตให้เป็นไปตสมวิธีการปฎิบัติงานของแต่ระบบ จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบั...

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับผิดชอบในการกำหนดตารางการผลิต จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงาน

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
19 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่ขาย
ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
5 . ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ปฎิบัติงานในแผนกซ๋อมบำรุง ซ่อมแซม ดูแล รักษาเครื่องจักร

บริษัท เลนโซ่ ไวนิล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิ, ตามประสบการณ์
19 Aug 19
  5 Positions      
Sort By 
Disability Jobs