JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  39 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานขาย
- บริการงานขายให้มีประสิทธิภาพ - บริการลุกค้าที่เข้าแวะชมโครงการพร้อมให้ข้อมุล - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
14 Jun 19
2 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (Home Care Service) โครงการบ้านจัดสรร - สวนหลวง กทม.
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
3 . นักเรียน /นักศึกษา(ภาคพิเศษเรียนเสาร์ - อาทิตย์) ทำงานธุรการประสานงาน
- ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสาร เเละคีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 400 บาท / วัน
13 Jun 19
4 . พนักงานธุรการประสานงานรายวัน (ยินดีรับนักศึกษา เรียนเสาร์ - อาทิตย์)
- ติดต่อประสานงาน , งานเอกสาร ,คีย์ข้อมูล ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 400 บาท / วัน
13 Jun 19
5 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (Home Care Service) - โครงการบ้านจัดสรร พระราม2-สมุทรสาคร
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
6 . วิศวกรสำนักงาน (อุตสาหการ-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
7 . วิศวกรสำนักงาน (Mechanical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
8 . พนักงานขายบ้าน/คอนโด (อุบลฯ)
- บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - จัดเตรียมเอกสารการขาย ความสมบูรณ์ความถูกต้องตรงเวลาของเอกสารการขาย เช่น การออกใบจอง สัญญาใบเสร็จรับเงิน - รายงานการขาย รายงานการติดตามลูกค้า และรายงานอื่นๆ ท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
13 Jun 19
9 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา-อาคารสูง)
1.จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ 2. จัดทำแผนก่อสร้าง งบประมาณ และแผนการเงิน 3. ตรวจสอบแบบเบื้องต้น แบบสำหรับประมูล แบบเพื่อทำสัญญา แบบเพื่อก่อสร้าง 4. จัดประมูลงานและคัดเล...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์
• ปฏิบัติงานด้าน PR และ CSR IN PROCESS เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน • กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี • ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกขององค์กร • งา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
13 Jun 19
11 . Marketing Officer
• วางแผนจัดหาข้อมูล กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดและขายโครงการ • ดูแลเพื่อส่งเสริมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งทั้งภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเมิ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
13 Jun 19
12 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง/Risk Management Officer
-รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน -ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ -จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
13 . วิศวกรสำนักงาน (Electrical-อาคารสูง)
- จัดเตรียมข้อมูลในการเริ่มต้นโครงการ และประสานงานการออกแบบโครงการ - จัดทำแผนก่อสร้าง ,งบประมาณ และแผนการเงิน - ตรวจสอบแบบเบื้องต้น ,แบบสำหรับประมูล ,แบบเพื่อทำสัญญา ,แบบเพื่อก่อสร้าง - จัดประมูลงา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
14 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร-กทม.และปริมณฑล)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
15 . พนักงานขาย (ภูเก็ต)
- บริหารงานขายในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย - ทำงาน 6 วัน ประจำสำนักงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
13 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชน/ผู้จัดการหมู่บ้าน (ประจำสำนักงานใหญ่)
- การจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกบ้าน และกำกับดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันในโครงการ - ประสานงาน และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน - จัดกิจกรรม ,จัดทำวารสาร เอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
17 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (กทม-ปริมณฑล)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
13 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์(ปทุมธานี/รังสิต)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวนภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
19 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (สมุทรปราการ/ศรีนครินทร์/บางนา)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์(สมุทรสาคร/พระราม2/เพชรเกษม)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
21 . พนักงานธุรการ(รายวัน) ประจำพระราม 3 ด่วน !!รับสมัครด่วน !
- Support งานต่งๆภายในทีม เช่น งานติดต่อประสานงาน งานเอกสาร คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์ เป็นต้น - ติดต่อประสานงานด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary 400 บาท/วัน
13 Jun 19
22 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (ประจำจ.ระยอง)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
23 . ผู้จัดการหมู่บ้าน / โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (โครงการจ.ระยอง)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ต...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
13 Jun 19
24 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ /โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (นนทบุรี/บางใหญ่/บางบัวทอง)
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวน,ภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
25 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - พุทธมณฑลสาย 3 / บางขุนเทียน)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
26 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (Home Care Service) - โครงการบ้านจัดสรร บางขุนเทียน
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
27 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (โครงการบ้านจัดสรร - Home Care Service) ลาดพร้าว-กทม.
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
28 . วิศวกรสนาม(อาคารสูง - กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Jun 19
29 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - ชลบุรี-บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Jun 19
30 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร ประชาอุทิศ / อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ) รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Jun 19
31 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - อ.เมืองนครราชสีมา)
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย • ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากท...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Jun 19
32 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - site อุบลราชธานี)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
33 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง(Risk Management Officer)
- รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เเละองค์กร - ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
34 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (QC โครงการบ้านจัดสรร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท - ดูแลมาตรฐานงานก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน - ตรวจแบบก่อสร้าง - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจ และวิเคราะห์ปัญห...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
35 . ภูมิสถาปนิก /Landscape Architect
- ออกแบบงานภูมิทัศน์ และรายละเอียดประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานผังโครงการ ภูมิสถาปัตย์โครงการ และงานประมาณราคาเบื้องต้น

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jun 19
36 . เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ(Real Estate Developer)
Supalai Walk-in Interview สมัครและสัมภาษณ์ทันที!! วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. -16.00 น. ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 ชั้น 33 สอบถามข้อมูล โทร. 02-725-8888 ต่อ 609,605,60...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
13 Jun 19
37 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร- ถ.พุทธสาคร - สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และความถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามการทำงานของให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง - ตรวจรับมอบบ้านจา...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Jun 19
38 . วิศวกรสนาม (โครงการบ้านจัดสรร - เพชรเกษม 69 เขตหนองแขม)
- วางแผนการก่อสร้าง, จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และการตรวจรับมอบบ้านจากทางลูกค้า - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กรและประสบการณ์
13 Jun 19
39 . Project Engineer (วิศวกรโครงการ) - โครการบ้านจัดสรร - ชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแบบแผน,ข้อกำหนด,เวลา,มาตรฐานของบริษัทฯ 2. เสนอขอจัดจ้างผู้รับเหมาในโครงการกับความสามารถและคุณภาพของผู้รับเหมา 3. ตรวจสอบงวดงานและเซ็นในเบิกงวดให้...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 Jun 19
  39 Positions      
Sort By 
Disability Jobs