JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเครื่องจักร
1. ดำเนินงานดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. วางแผนงานบำรุงรักษา และปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจเช็คดูแลเครื่องจักรตามที่กำหนดไ...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Packaging)
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อ และประชาสัมพันธ์ทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย 2.ออกแบบผลิตภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทางการตลาดทั้งหมดขององค์กร 3.ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ตามที่...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
25 May 19
3 . ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- บริหารจัดการการจัดทำแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ได้ความความต้องการของลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
4 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
1.โต้ตอบ E-mail กับลูกค้าเกี่ยวกับการเสนอขายสินค้าใน Account ที่รับผิดชอบ 2.รับรองลูกค้า เวลาที่ลูกค้ามาประชุมหรือเยี่ยมชมโรงงาน 3.สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ 4.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคัญชาได้มอบหมาย

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
1.ตั้งหนี้ชิปปิ้ง 2.จัดชุดใบขนขาออก+CREDIT NOTE 3.นับสต็อคประจำเดือน 4.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
6 . Production Supervisor
1.ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และกระบวนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ (ปฏิบัติงาน นาโคก)
1. สร้างระบบบริหารคุณภาพครบวงจร, ทบทวนและจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน 2. ผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 3. ติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพภายในองค์กร และ เป็นผู้นำทีม Internal Quality Audit พร้อม...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ปฎิบัติงานที่นาโคก)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและตรวจสอบการรับ,การจัดเก็บ,การจ่ายสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าในกระบวนการ รวมทั้งสรุปการเบิกจ่ายสินค้า 2. แก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย 3. ควบคุมการตรวจนับสต๊อก 4. แก้ไขปัญหาการรับที่ไม่ตรงกับเอกสาร...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
­ ดูแลการวางแผนการผลิตสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตและการจัดส่งสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ - จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการวาง...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
7 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
10 . หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1.ร่วมวางแผนการผลิตกับฝ่ายผลิต 2.รับผิดชอบการเบิกวัตถุดิบตามแผนการผลิต และจัดส่งผลิตภัณฑ์เข้าคลังสินค้า 3.ควบคุม Capacity&Yield ในการผลิตให้อยู่ในระดับที่ได้รับมอบหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ 4.ดำเนินการ...

บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 May 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs