JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( Administration Officer )
• จัดพิมพ์ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามข้อปฏิบัติด้านงานเอกสาร • ดูแลข้อมูลให้บริการ และประสานงานภายในและภายนอกองค์กร • จัดเตรียมการประชุมต่างๆ,บันทึกรายงานการประชุม,เอกสารประกอ...

Areeya Property Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
2 . ผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )
• รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและสามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารที...

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
3 . ผู้จัดการหมู่บ้าน ( Village Manager )
- ควบคุมดูแลการทำงานแม่บ้าน รปภ,คนสวน,ช่าง - เดินตรวจตราความเรียบร้อยในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด - เก็บค่าใช้จ่าย พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกบ้าน - ทำหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน - ต...

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
17 Jul 19
4 . วิศวกรโครงการ ( Project Engineer )รับสมัครด่วน !
• รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการ และประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแผนงาน รวมทั้งมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำ...

Areeya Property Public Co., Ltd.
3 อัตรา
17 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
-จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน -ตรวจสอบและแก้ไขรายการบันทึกเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน -ดูแลงานประกันสังคม และภาษีของพนักงาน -ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Areeya Property Public Co., Ltd.
17 Jul 19
6 . ช่างเทคนิคประจำอาคาร ( Technician )
• ดำเนินการซ่อมแซม หรือ แก้ไขปัญหาเครื่องจักร งานระบบ ตามระบุในใบแจ้งซ่อมงานของเจ้าของร่วม • จัดทำควบคุมการเก็บ Stock อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง • ตรวจสอบและดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่กำห...

Areeya Property Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
17 Jul 19
7 . Programmerรับสมัครด่วน !
- Define scope, plans timeline for assigned projects. - Investigate and resolve problems concerning software. - Integrate individual software solutions to higher level systems. - Perform upgrades t...

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ( Safety Officer )
• ดำเนินการตามแผนความปลอดภัยของโครงการ การป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุ • ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยในการทำงาน บันทึก รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโครงการ • ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
17 Jul 19
9 . ผู้ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานงานระบบโครงการ (QC Inspector M&E)รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้ในงานเพื่อควบคุมคุณภาพและการใช้งานที่ถูกต้อง • ตรวจสอบคุณภาพงานระบบให้ตรงตามมาตรฐาน • จัดทำรายงานนำเสนอการตรวจสอบคุณภาพงานการใช้วัสดุ และการทำความสะอาดหลังเสร็จงาน ...

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
10 . โฟร์แมนงานระบบ ( Foreman M&E )
• รับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามแผนงาน และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด • ควบคุมผู้รับเหมาและคนงานรายวันให้ดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างตามมาตรฐานการก่อสร้าง และติดตาม ตรวจวัดป...

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
17 Jul 19
11 . วิศวกรสำนักงาน ( Office Engineer )
• จัดเตรียมแผนงานแบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ • ทำ Payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงาน เพิ่ม - ลด • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ •...

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Jul 19
12 . โฟร์แมนโครงสร้าง สถาปัตย์ ( Foreman Structure / Architect )
• ควบคุมงานและตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างในการสร้างบ้าน / ห้อง ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด • รับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามแผนงาน และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ...

Areeya Property Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
17 Jul 19
13 . วิศวกรสนาม (Site Engineer) รับสมัครด่วน !
• บริหารจัดการ วางแผน และติดตามการดำเนินงานด้านโครงสร้างและสถาปัตย์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานโดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

Areeya Property Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jul 19
14 . Senior Sales Executive (บ้านสั่งสร้าง)
• ต้อนรับลูกค้า พาชมโครงการ แนะนำโครงการ เพื่อเสนอการขายและปิดการขาย (บ้านสั่งสร้าง) • เก็บข้อมูลประวัติลูกค้า และดูแลลูกค้า • รับผิดชอบการทำสัญญาซื้อขาย ติดต่อประสานงานการเงิน และการกู้เงินธนาคาร ...

Areeya Property Public Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
16 Jul 19
15 . Site Engineer M&E (วิศวกรงานระบบแนวสูง-แนวราบ)
บริหารจัดการ วางแผน และติดตามการดำเนินงาน ด้านการวางระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาลให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และ เป็นไปตามแผนงาน โดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

Areeya Property Public Co., Ltd.
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
15 Jul 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs